Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem. - Činija Citata

Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem.


pretpostvljam-da-sam-poteno-plakao-naroito-kada-nema-drugog-naina-da-obuzdam-svoja-oseanja-znam-da-mukarci-ne-treba-da-plau-ali-ja-mislim-da-to
rej Čarlspretpostvljamdasampotenoplakaonaročitokadanemadrugognačinaobuzdamsvojaosećanjaznammukarcinetrebaplačualijamislimtopogrenoplakanjezamenebionačinizbacimizsebestvarikojesudubokodubokozakopanekadapevamondačestoplačemosećanjeimatiosećanjaznačibitičovekdapretpostvljam dada samsam poštenopošteno plakaonaročito kadakada nemanema drugogdrugog načinanačina dada obuzdamobuzdam svojasvoja osećanjaznam dada muškarcimuškarci nene trebatreba dada plačuali jaja mislimmislim dada jeplakanje jeje zaza menemene biobio načinnačin dada izbacimizbacim iziz sebesebe stvaristvari kojekoje susu dubokoduboko zakopanekada pevampevam ondaonda čestočesto plačemplakanje jeje osećanjeimati osećanjaosećanja značiznači bitibiti čoveko daja plačempretpostvljam da samda sam poštenosam pošteno plakaonaročito kada nemakada nema drugognema drugog načinadrugog načina danačina da obuzdamda obuzdam svojaobuzdam svoja osećanjaznam da muškarcida muškarci nemuškarci ne trebane treba datreba da plačuali ja mislimja mislim damislim da jeje to pogrešnoplakanje je zaje za meneza mene biomene bio načinbio način danačin da izbacimda izbacim izizbacim iz sebeiz sebe stvarisebe stvari kojestvari koje sukoje su dubokokada pevam ondapevam onda čestoonda često plačemplakanje je osećanjea imati osećanjaimati osećanja značiosećanja znači bitiznači biti čovek

Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Onaj ko se plaši smrti, strahuje da će biti lišen osećanja ili da će dobiti osećanja druge vrste. U prvom slučaju neće imati više nikakvih bolova, a u drugom, biće na drugi način zadahnut dušom i neće prestati njegov život.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.