Prepucavanje i prozivanje u VB i Farmi je kao takmicenje na Paraolimpijadi. Cak i kada pobede i dalje ostaju retardi.  By Maja


prepucavanje-i-prozivanje-u-vb-i-farmi-kao-takmicenje-na-paraolimpijadi-cak-i-kada-pobede-i-dalje-ostaju-retardi-by-maja
prepucavanjeprozivanjevbfarmikaotakmicenjenaparaolimpijadicakkadapobededaljeostajuretardibymajaprepucavanje ii prozivanjeprozivanje uu vbvb ii farmifarmi jeje kaokao takmicenjetakmicenje nana paraolimpijadicak ii kadakada pobedepobede ii daljedalje ostajuostaju retardiretardibyby majaprepucavanje i prozivanjei prozivanje uprozivanje u vbu vb ivb i farmii farmi jefarmi je kaoje kao takmicenjekao takmicenje natakmicenje na paraolimpijadicak i kadai kada pobedekada pobede ipobede i daljei dalje ostajudalje ostaju retardiostaju retardiby majaprepucavanje i prozivanje ui prozivanje u vbprozivanje u vb iu vb i farmivb i farmi jei farmi je kaofarmi je kao takmicenjeje kao takmicenje nakao takmicenje na paraolimpijadicak i kada pobedei kada pobede ikada pobede i daljepobede i dalje ostajui dalje ostaju retardidalje ostaju retardiprepucavanje i prozivanje u vbi prozivanje u vb iprozivanje u vb i farmiu vb i farmi jevb i farmi je kaoi farmi je kao takmicenjefarmi je kao takmicenje naje kao takmicenje na paraolimpijadicak i kada pobede ii kada pobede i daljekada pobede i dalje ostajupobede i dalje ostaju retardii dalje ostaju retardi

Snaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje.Ko se osvećuje posle pobede, nije dostojan te pobede.Posle svega i dalje drugarica, sa njom priča kao sa ortakom kao da ne zna da ga voli i da je svaka njegova pogrešna reč boli …Jedino Cak Noris se kupa go u kadu !!!!Cak Noris je hakovao sajt Anonimusima xDJuce me mrzelo da izađem po cigare pa sam jedan dan bila nepusac. Da postoji takmicenje u lenjosti mene bi mrzelo da ucestvujem :)