Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku.


premrla-od-straha-kad-ga-vidjela-da-joj-prilazi-strepei-da-ne-sazna-koliko-ga-voli-koliko-ga-ekala-koliko-sanjala-da-ga-uhvati-za-ruku
paulo koeljopremrlaodstrahakadgavidjeladajojprilazistrepećinesaznakolikovoličekalasanjalauhvatizarukupremrla jeje odod strahastraha kadkad gaga jeje vidjelavidjela dada jojjoj prilazistrepeći dada nene saznasazna kolikokoliko gaga volikoliko gaga jeje čekalakoliko jeje sanjalasanjala dada gaga uhvatiuhvati zaza rukupremrla je odje od strahaod straha kadstraha kad gakad ga jega je vidjelaje vidjela davidjela da jojda joj prilazistrepeći da neda ne saznane sazna kolikosazna koliko gakoliko ga volikoliko ga jega je čekalakoliko je sanjalaje sanjala dasanjala da gada ga uhvatiga uhvati zauhvati za ruku

Odustala je. Digla je glavu. Pogledala ga je, ponovila da ga voli, nasmejala se i otisla. A on je vec tad znao koliko ce mu taj osmeh nedostajati.Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli.Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, a da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.Poznati Boga moguće je samo u sebi. Dok ga ne nadješ u sebi, nećeš ga naći nigde.Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebi