Prava vrednost čoveka sastoji se u tome, u kojoj meri je i u kom smislu mogao da se oslobodi svoga ja.


prava-vrednost-oveka-sastoji-se-u-tome-u-kojoj-meri-i-u-kom-smislu-mogao-da-se-oslobodi-svoga-ja
albert ajnštajnpravavrednostčovekasastojisetomekojojmerikomsmislumogaodaoslobodisvogajaprava vrednostvrednost čovekačoveka sastojisastoji sese uu tomeu kojojkojoj merimeri jeu komkom smislusmislu mogaomogao dada sese oslobodioslobodi svogasvoga japrava vrednost čovekavrednost čoveka sastojičoveka sastoji sesastoji se use u tomeu kojoj merikojoj meri jemeri je ii u komu kom smislukom smislu mogaosmislu mogao damogao da seda se oslobodise oslobodi svogaoslobodi svoga japrava vrednost čoveka sastojivrednost čoveka sastoji sečoveka sastoji se usastoji se u tomeu kojoj meri jekojoj meri je imeri je i uje i u komi u kom smisluu kom smislu mogaokom smislu mogao dasmislu mogao da semogao da se oslobodida se oslobodi svogase oslobodi svoga japrava vrednost čoveka sastoji sevrednost čoveka sastoji se učoveka sastoji se u tomeu kojoj meri je ikojoj meri je i umeri je i u komje i u kom smislui u kom smislu mogaou kom smislu mogao dakom smislu mogao da sesmislu mogao da se oslobodimogao da se oslobodi svogada se oslobodi svoga ja

Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovek.Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje.Sve što podseća na vrednost na velikom je iskušenju, primorano da se bori za opstanak. U tom smislu ni književnost ne može biti izuzetak.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.Sreća nesretnika (sastoji se) u tome što je on nedužan.Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.