Prava vrednost čoveka sastoji se u tome, u kojoj meri je i u kom smislu mogao da se oslobodi svoga ja. - Činija Citata

Prava vrednost čoveka sastoji se u tome, u kojoj meri je i u kom smislu mogao da se oslobodi svoga ja.


prava-vrednost-oveka-sastoji-se-u-tome-u-kojoj-meri-i-u-kom-smislu-mogao-da-se-oslobodi-svoga-ja
albert ajnštajnpravavrednostčovekasastojisetomekojojmerikomsmislumogaodaoslobodisvogajaprava vrednostvrednost čovekačoveka sastojisastoji sese uu tomeu kojojkojoj merimeri jeu komkom smislusmislu mogaomogao dada sese oslobodioslobodi svogasvoga japrava vrednost čovekavrednost čoveka sastojičoveka sastoji sesastoji se use u tomeu kojoj merikojoj meri jemeri je ii u komu kom smislukom smislu mogaosmislu mogao damogao da seda se oslobodise oslobodi svogaoslobodi svoga japrava vrednost čoveka sastojivrednost čoveka sastoji sečoveka sastoji se usastoji se u tomeu kojoj meri jekojoj meri je imeri je i uje i u komi u kom smisluu kom smislu mogaokom smislu mogao dasmislu mogao da semogao da se oslobodida se oslobodi svogase oslobodi svoga japrava vrednost čoveka sastoji sevrednost čoveka sastoji se učoveka sastoji se u tomeu kojoj meri je ikojoj meri je i umeri je i u komje i u kom smislui u kom smislu mogaou kom smislu mogao dakom smislu mogao da sesmislu mogao da se oslobodimogao da se oslobodi svogada se oslobodi svoga ja

Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovek.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.Tragajući za srećom, polovina čovečanstva sledi pogrešan trag. Oni misle da se sreća sastoji u imanju i sticanju i u tome da vas drugi služe. Sreća je zapravo u davanju i služenju drugima.Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna i nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđanje.Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna a nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a taj lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđenje.Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.