Potrebna nam je 1 minuta da se dogovorimo za pijančenje, 1 sat da se napijemo, 1 dan da se otreznimo, a celi život nije dovoljan da prepričavamo uspomene koje ...


potrebna-nam-1-minuta-da-se-dogovorimo-za-pijanenje-1-sat-da-se-napijemo-1-dan-da-se-otreznimo-a-celi-ivot-nije-dovoljan-da-prepriavamo-uspomene-koje
potrebnanam1minutadasedogovorimozapijančenjesatnapijemodanotreznimoceliživotnijedovoljanprepričavamouspomenekojepotrebna namnam jeje 1minuta dada sese dogovorimodogovorimo zaza pijančenjesat dada sese napijemodan dada sese otreznimoceli životživot nijenije dovoljandovoljan dada prepričavamoprepričavamo uspomeneuspomene kojekojepotrebna nam je1 minuta daminuta da seda se dogovorimose dogovorimo zadogovorimo za pijančenje1 sat dasat da seda se napijemo1 dan dadan da seda se otreznimoa celi životceli život niježivot nije dovoljannije dovoljan dadovoljan da prepričavamoda prepričavamo uspomeneprepričavamo uspomene kojeuspomene koje

Ples uz narodnjake 1. Dignuti ruke 2. Viknuti: JAOOOOO 3. Prigrliti najblizu osobu 4. Spustiti pogled 5. Cupkati sa noge na nogu 6. Povremeno ponavljati korake 1 ...Šta će vam 1.April kada lažete svaki  danJedva čekam 1. april, da ti mogu reći da si najlepša. :D-Neko ko se nije potpisao…-Koja ocena? Mozda je moje… -1 -Nije moje! xD.Pet reči koje je teško izgovoriti: 1. fenolftalein, 2. sinohoflazostron, 3. tetrahidrokanabinol, 4. dihlodifenitrotrihlostran, 5. izviniSta radi narkoman u telenoru? Trazi paket za 1 Dinar :D