Pošto će ljudi živeti duže i biti sve stariji, samo treba da nauče kako da duže budu bebe.


poto-e-ljudi-iveti-e-i-biti-sve-stariji-samo-treba-da-naue-kako-da-e-budu-bebe
endi vorholpotoćeljudiživetidužebitisvestarijisamotrebadanaučekakobudubebepošto ćeće ljudiljudi živetiživeti dužeduže ii bitibiti svesve starijisamo trebatreba dada naučenauče kakokako dada dužeduže budubudu bebepošto će ljudiće ljudi živetiljudi živeti dužeživeti duže iduže i bitii biti svebiti sve starijisamo treba datreba da naučeda nauče kakonauče kako dakako da dužeda duže bududuže budu bebepošto će ljudi živetiće ljudi živeti duželjudi živeti duže iživeti duže i bitiduže i biti svei biti sve starijisamo treba da naučetreba da nauče kakoda nauče kako danauče kako da dužekako da duže bududa duže budu bebepošto će ljudi živeti dužeće ljudi živeti duže iljudi živeti duže i bitiživeti duže i biti sveduže i biti sve starijisamo treba da nauče kakotreba da nauče kako dada nauče kako da duženauče kako da duže budukako da duže budu bebe

Vodite računa o svom prezimenu. Ono će živeti duže od vas i odgovarati za sve gluposti i greške.Živeti treba samo dotle dok još imamo posla u životu. A to je ponekad duže, a vrlo često kraće od radnog staža.Laž je kao grudva snega: što se duže kotrlja, sve je veća, ali kada stane, istopi se.Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Strah je deo života. Neki ne znaju kako se suočiti sa strahom. Drugi - i tu ubrajam sebe - nauče živeti sa njim, ne kao s nečim negativnim, već kao s osećanjem za samoodržanjem.