Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natjera da taj jaz premoste.


postoji-neko-zlo-meu-ljudima-koje-ih-spreava-da-se-udruuju-i-nagoni-ih-da-izmeu-sebe-otvaraju-ponor-jedino-ljubav-moe-da-ih-natjera-da-taj-jaz
herman hesepostojinekozlomeđuljudimakojeihsprečavadaseudružujunagoniizmeđusebeotvarajuponorjedinoljubavmoženatjeratajjazpremostepostoji nekoneko zlozlo međumeđu ljudimaljudima kojekoje ihih sprečavasprečava dada sese udružujuudružuju ii nagoninagoni ihih dada izmeđuizmeđu sebesebe otvarajuotvaraju ponorjedino ljubavljubav možemože dada ihih natjeranatjera dada tajtaj jazjaz premostepostoji neko zloneko zlo međuzlo među ljudimameđu ljudima kojeljudima koje ihkoje ih sprečavaih sprečava dasprečava da seda se udružujuse udružuju iudružuju i nagonii nagoni ihnagoni ih daih da izmeđuda između sebeizmeđu sebe otvarajusebe otvaraju ponorjedino ljubav moželjubav može damože da ihda ih natjeraih natjera danatjera da tajda taj jaztaj jaz premoste

Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natera da taj jaz premoste.Znaš li šta natera ljude da odustanu? Kad daju najbolje od sebe za nekoga, a taj neko ih opet povredi.Ne mogu da se povežem sa lenjim ljudima. Ne pričamo isti jezik. Ne razumem ih, niti želim da ih razumem.Ko hoće da upravlja ljudima, ne treba da ih tera ispred sebe već da ide za njima.Važno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.