Postojala je devojka koja je znala kako da bude srećna čak i onda kada je bila tužna. A to je važno, znate? - Činija Citata

Postojala je devojka koja je znala kako da bude srećna čak i onda kada je bila tužna. A to je važno, znate?


postojala-devojka-koja-znala-kako-da-bude-srena-ak-i-onda-kada-bila-na-a-to-vano-znate
merlin monropostojaladevojkakojaznalakakodabudesrećnačakondakadabilatužnatovažnoznatepostojala jeje devojkadevojka kojakoja jeje znalaznala kakokako dada budebude srećnasrećna čakčak ii ondaonda kadakada jeje bilabila tužnaje važnopostojala je devojkaje devojka kojadevojka koja jekoja je znalaje znala kakoznala kako dakako da budeda bude srećnabude srećna čaksrećna čak ičak i ondai onda kadaonda kada jekada je bilaje bila tužnaa to jepostojala je devojka kojaje devojka koja jedevojka koja je znalakoja je znala kakoje znala kako daznala kako da budekako da bude srećnada bude srećna čakbude srećna čak isrećna čak i ondačak i onda kadai onda kada jeonda kada je bilakada je bila tužnaa to je važnopostojala je devojka koja jeje devojka koja je znaladevojka koja je znala kakokoja je znala kako daje znala kako da budeznala kako da bude srećnakako da bude srećna čakda bude srećna čak ibude srećna čak i ondasrećna čak i onda kadačak i onda kada jei onda kada je bilaonda kada je bila tužna

Kada je on ovde, čak i nesigurnost je nesigurna. A nisam siguran čak ni u to.Vrlo je važno, čak i kad vaš automobil nije najbolji, verovati kako će uvek doći bolja trka. To je deo moje motivacije.Kada se bavite komedijom tokom 40 godina, onda zaista znate većinu šala. Čak i ukoiko ne znate za neku specifičnu šalu, onda možete prilično pogoditi kakva bi to šala mogla biti.Malo njih znaju kako je teško ženi koja je dugo bila vjerna u braku, kada se, stepen po stepen, penje na Golgotu preljube.Ne pokušavajte da sagradite zid. Nemojte da verujete da ćete sagraditi najveći zid ikada sagrađen. Vodite se mišlju da ćete položiti jednu ciglu, najsavršeniju ciglu koja postoji, i to radite svakoga dana dok ne sagradite zid. Najteže je načiniti prvi korak kada znate koliko vas težak okršaj očekuje. Meni zadatak nikada nije težak, uvek je to samo jedna cigla.A pred našim duhovnim očima da nam je sloga i evanđelska ljubav i da ih uzajamnim praštanjem čuvamo kao zenicu oka. Onome, pak, ko nas zlurado zapita ko je ovde ostao pobednik, a ko pobeđeni da znamo i mirno i jasno i sebi i njemu odgovoriti: Ovde su se srela braća koja su to bila i ostala.