Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe.


postigao-sam-stvari-koje-su-mi-bitne-a-unitiu-ih-jer-samom-sebi-govorim-da-su-izgubile-smisao-znam-da-to-da-su-i-dalje-bitne-i-da-u-ako-unitim-njih
paulo koeljopostigaosamstvarikojesumibitneunitićuihjersamomsebigovorimdaizgubilesmisaoznamtolaždaljebitnećuakounitimnjihunititisamogsebepostigao samsam stvaristvari kojekoje susu mimi bitneuništiću ihih jerjer samomsamom sebisebi govorimgovorim dada susu izgubileizgubile smisaoznam dada jeda susu ii daljedalje bitnebitne ii dada ćuako uništimuništim njihuništiti ii samogsamog sebepostigao sam stvarisam stvari kojestvari koje sukoje su misu mi bitnea uništiću ihuništiću ih jerih jer samomjer samom sebisamom sebi govorimsebi govorim dagovorim da suda su izgubilesu izgubile smisaoznam da jeje to lažda su isu i daljei dalje bitnedalje bitne ibitne i dai da ćuako uništim njihuništiti i samogi samog sebe

Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.Zavisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koje je sam prouzrokovao.Imam mnogo vremena za bitne ljude u mom životu i prijateljstvo je meni jako bitna tema. Mislim da sam među piscima koje poznajem, po tom pitanju poseban.Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao.Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio.