Poslušaj šta govore o drugima i znaćeš šta govore i o tebi.


posluaj-govore-o-drugima-i-znae-govore-i-o-tebi
Španska poslovicaposluajtagovoredrugimaznaćetebiposlušaj štašta govoregovore oo drugimadrugima ii znaćešznaćeš štašta govoregovore io tebiposlušaj šta govorešta govore ogovore o drugimao drugima idrugima i znaćeši znaćeš štaznaćeš šta govorešta govore igovore i oi o tebiposlušaj šta govore ošta govore o drugimagovore o drugima io drugima i znaćešdrugima i znaćeš štai znaćeš šta govoreznaćeš šta govore išta govore i ogovore i o tebiposlušaj šta govore o drugimašta govore o drugima igovore o drugima i znaćešo drugima i znaćeš štadrugima i znaćeš šta govorei znaćeš šta govore iznaćeš šta govore i ošta govore i o tebi

Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu.Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti.Oni koji govore lepo ne govore uvek i najbolje.Oni koji znaju da govore, govore kratko.Oni koji znaju da govore, govore retko.