Poslušaj šta govore o drugima i znaćeš šta govore i o tebi.


posluaj-govore-o-drugima-i-znae-govore-i-o-tebi
Španska poslovicaposluajtagovoredrugimaznaćetebiposlušaj štašta govoregovore oo drugimadrugima ii znaćešznaćeš štašta govoregovore io tebiposlušaj šta govorešta govore ogovore o drugimao drugima idrugima i znaćeši znaćeš štaznaćeš šta govorešta govore igovore i oi o tebiposlušaj šta govore ošta govore o drugimagovore o drugima io drugima i znaćešdrugima i znaćeš štai znaćeš šta govoreznaćeš šta govore išta govore i ogovore i o tebiposlušaj šta govore o drugimašta govore o drugima igovore o drugima i znaćešo drugima i znaćeš štadrugima i znaćeš šta govorei znaćeš šta govore iznaćeš šta govore i ošta govore i o tebi

Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti.Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima a o vama dobro.Znate šta je ironično? Što još i danas kad mi govore o njemu, pridavaju sićušnu, neprimetnu, a za mene još kako razornu zamenicu ’tvoj’.Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj.Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu.Bolje upoznaš osobu kad čuješ šta priča o drugima nego kad čuješ šta se o njoj priča.