Ponekad se možeš daleko pružiti! Ali pazi da ne preteraš, jer kad se previše istegneš, preceniš svoje granice i nađeš se zaglavljen u situaciji iz koje ... - Činija Citata

Ponekad se možeš daleko pružiti! Ali pazi da ne preteraš, jer kad se previše istegneš, preceniš svoje granice i nađeš se zaglavljen u situaciji iz koje ...


ponekad-se-moe-daleko-pruiti-ali-pazi-da-ne-pretera-jer-kad-se-previe-istegne-preceni-svoje-granice-i-nae-se-zaglavljen-u-situaciji-iz-koje
ponekadsemožedalekopružitialipazidanepreterajerkadprevieistegneprecenisvojegranicenađezaglavljensituacijiizkojeponekad sese možešmožeš dalekodaleko pružitiali pazipazi dada nene preterašjer kadkad sese previšepreviše istegnešpreceniš svojesvoje granicegranice ii nađešnađeš sese zaglavljenzaglavljen uu situacijisituaciji iziz kojekojeponekad se možešse možeš dalekomožeš daleko pružitiali pazi dapazi da neda ne preterašjer kad sekad se previšese previše istegnešpreceniš svoje granicesvoje granice igranice i nađeši nađeš senađeš se zaglavljense zaglavljen uzaglavljen u situacijiu situaciji izsituaciji iz kojeiz koje

Ponekad sve što možeš uraditi je ne razmišljati, ne pitati se, ne zamišljati i ne nervirati se. Samo diši i veruj da će sve biti u najboljem redu.Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!Računao sam da ću se vremenom već zaljubiti u nju, a da neću ni primetiti. Ali ovih dana sam saznao da ne možeš a da ne primetiš kad se zaljubiš. O, primetiš. Primetiš, još kako.Nemoj se previše truditi, jer najbolje stvari se dešavaju, kad im se najmanje nadaš.To, kako da se voli ne uči se iz knjiga, ne uči se u školi. To se uči iz sebe, kad se otvori srce, pa boli ili ne boli.Muževi nisu ubijali svoje žene uhvaćene da se daju za novac, nego uvek one koje su se davale iz duboke i iskrene ljubavi.