Ponekad samo želim da me netko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥ - Činija Citata

Ponekad samo želim da me netko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥


ponekad-samo-elim-da-me-netko-zagrli-i-kae-sve-e-biti-u-redu
ponekadsamoželimdamenetkozagrlikažesvećebitireduponekad samosamo želimželim dada meme netkonetko zagrlizagrli ii kažesve ćeće bitibiti uu reduredu ♥ponekad samo želimsamo želim daželim da meda me netkome netko zagrlinetko zagrli izagrli i kažesve će bitiće biti ubiti u reduu redu ♥ponekad samo želim dasamo želim da meželim da me netkoda me netko zagrlime netko zagrli inetko zagrli i kažesve će biti uće biti u redubiti u redu ♥ponekad samo želim da mesamo želim da me netkoželim da me netko zagrlida me netko zagrli ime netko zagrli i kažesve će biti u reduće biti u redu ♥

Ponekad samo želim da me neko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥Ponekad sve što možeš uraditi je ne razmišljati, ne pitati se, ne zamišljati i ne nervirati se. Samo diši i veruj da će sve biti u najboljem redu.Kad si u bedu, uzmi kredu, nacrtaj medu i sve će biti u redu! :)Uvek ima malo istine u Samo se šalim. … Malo emocija iza Šta me briga. … Tuge iza Sve je u redu. … ...Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.kad me netko pita gdjesam kažem u krevetu