Pokušaj nemoguće. Ne počinji s dna, jer na dnu već jesi. Popni se brzo, prije no što odozgo povuku ljestve. Ako te je strah pomoli se, ali nastavi dalje.


pokuaj-nemogue-ne-poinji-s-dna-jer-na-dnu-ve-jesi-popni-se-brzo-prije-no-to-odozgo-povuku-ljestve-ako-te-strah-pomoli-se-ali-nastavi-dalje
paulo koeljopokuajnemogućenepočinjidnajernadnuvećjesipopnisebrzoprijenotoodozgopovukuljestveakotestrahpomolisealinastavidaljepokušaj nemogućene počinjipočinji ss dnajer nana dnudnu većveć jesipopni sese brzoprije nono štošto odozgoodozgo povukupovuku ljestveako tete jeje strahstrah pomolipomoli seali nastavinastavi daljene počinji spočinji s dnajer na dnuna dnu većdnu već jesipopni se brzoprije no štono što odozgošto odozgo povukuodozgo povuku ljestveako te jete je strahje strah pomolistrah pomoli seali nastavi dalje

Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah, i ne vrijedi ni da ga prevodimo u riječi. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smješno, ali je tako.Ništa tako dobro ne omogućuje čoveku da nastavi dalje u poslu nego što je to mirna narav.Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Ponekad u sasvim suncanom danu, naidju samo tebi nekakvi tamni oblaci i pokvare ti dan, a ti nastavi dalje hrabro i bez osvrtanja jer zivot nije samo danas, uvek ...Inteligencija nije u tome da ne pravimo greške, već da što prije uvidimo kako da ih pretvorimo u nešto dobro.