Podizanje dece opasan je posao. Uspeh se postiže uz mnogo borbe i brige, a neuspeh nijedna druga bol ne može nadvladati.


podizanje-dece-opasan-posao-uspeh-se-postie-uz-mnogo-borbe-i-brige-a-neuspeh-nijedna-druga-bol-ne-moe-nadvladati
demokritpodizanjedeceopasanposaouspehsepostižeuzmnogoborbebrigeneuspehnijednadrugabolnemoženadvladatipodizanje decedece opasanopasan jeje posaouspeh sese postižepostiže uzuz mnogomnogo borbeborbe ii brigeneuspeh nijednanijedna drugadruga bolbol nene možemože nadvladatipodizanje dece opasandece opasan jeopasan je posaouspeh se postižese postiže uzpostiže uz mnogouz mnogo borbemnogo borbe iborbe i brigea neuspeh nijednaneuspeh nijedna druganijedna druga boldruga bol nebol ne možene može nadvladatipodizanje dece opasan jedece opasan je posaouspeh se postiže uzse postiže uz mnogopostiže uz mnogo borbeuz mnogo borbe imnogo borbe i brigea neuspeh nijedna druganeuspeh nijedna druga bolnijedna druga bol nedruga bol ne možebol ne može nadvladatipodizanje dece opasan je posaouspeh se postiže uz mnogose postiže uz mnogo borbepostiže uz mnogo borbe iuz mnogo borbe i brigea neuspeh nijedna druga bolneuspeh nijedna druga bol nenijedna druga bol ne možedruga bol ne može nadvladati

Ko ima mnogo novca, a nema dece, nije bogat; ko ima mnogo dece, a nema novca, nije siromašan.Radi sve iz ljubavi jer u njoj leži istinska snaga, ko voli mnogo može uraditi mnogo, i može mnogo postići, a što je urađeno s ljubavlju dobro je urađeno.Uspeh se postiže tako što idete od neuspeha do neuspeha bez gubitka entuzijazma.Žena je moćna samo srazmjerno nesreći kojom može da kazni svog ljubavnika; a kada je čovjek samo sujetan, svaka žena je korisna, a nijedna nije neophodna; laskavi uspjeh sastoji se u tome da se žena osvoji, a ne da se zadrži.Uspeh nikada nije konačan, neuspeh nikada nije fatalan. Hrabrost je ono što se računa.Svaki lekar je kao Vilhelm Tel: treba mu mnogo znanja i veštine da pogodi bolest a ne bolesnika. Bolest je najčešće mala, a bolesnik mnogo veći. Utešno je samo to što ni bolest ne može preživeti grešku lekara.