Počni od onoga šta je ispravno, pre nego od onoga šta je prihvatljivo.


po-od-onoga-ispravno-pre-nego-od-onoga-prihvatljivo
franc kafkapočniodonogataispravnoprenegoprihvatljivopočni odod onogaonoga štaje ispravnopre negonego odod onogaonoga štaje prihvatljivopočni od onogaod onoga štaonoga šta ješta je ispravnopre nego odnego od onogaod onoga štaonoga šta ješta je prihvatljivopočni od onoga štaod onoga šta jeonoga šta je ispravnopre nego od onoganego od onoga štaod onoga šta jeonoga šta je prihvatljivopočni od onoga šta jeod onoga šta je ispravnopre nego od onoga štanego od onoga šta jeod onoga šta je prihvatljivo

Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti.Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste.Nikada ne odustaj od onoga što stvarno želiš. Čovek sa velikim snovima je mnogo moćniji od onog sa činjenicama.Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste.