Pametnom se čoveku ne dogadju sitne gluposti.


pametnom-se-oveku-ne-dogadju-sitne-gluposti
getepametnomsečovekunedogadjusitneglupostipametnom sese čovekučoveku nene dogadjudogadju sitnesitne glupostipametnom se čovekuse čoveku nečoveku ne dogadjune dogadju sitnedogadju sitne glupostipametnom se čoveku nese čoveku ne dogadjučoveku ne dogadju sitnene dogadju sitne glupostipametnom se čoveku ne dogadjuse čoveku ne dogadju sitnečoveku ne dogadju sitne gluposti

Pametnom čoveku je jedna reč dosta.Pametnom čoveku je gotovo sve smešno, mudrome gotovo ništa.Prekomjeran ponos simbol je sitne duše.Prekomeran ponos simbol je sitne duše.Osveta je uvek uživanje slabe i sitne duše.Osveta je uvijek uživanje sitne i slabe duše.