Čovek zaista umire. Zato se smrti i plaši. Jedino je živo biće koje od smrti zazire. Jer, samo za njega smrt je konačan nestanak.


ovek-zaista-umire-zato-se-smrti-i-plai-jedino-ivo-bie-koje-od-smrti-zazire-jer-samo-za-njega-smrt-konaan-nestanak
borislav pekićČovekzaistaumirezatosesmrtiplaijedinoživobićekojeodzazirejersamozanjegasmrtkonačannestanakČovek zaistazaista umirezato sese smrtismrti ii plašijedino jeje živoživo bićebiće kojekoje odod smrtismrti zaziresamo zaza njeganjega smrtsmrt jeje konačankonačan nestanakČovek zaista umirezato se smrtise smrti ismrti i plašijedino je živoje živo bićeživo biće kojebiće koje odkoje od smrtiod smrti zaziresamo za njegaza njega smrtnjega smrt jesmrt je konačanje konačan nestanakzato se smrti ise smrti i plašijedino je živo bićeje živo biće koježivo biće koje odbiće koje od smrtikoje od smrti zaziresamo za njega smrtza njega smrt jenjega smrt je konačansmrt je konačan nestanakzato se smrti i plašijedino je živo biće kojeje živo biće koje odživo biće koje od smrtibiće koje od smrti zaziresamo za njega smrt jeza njega smrt je konačannjega smrt je konačan nestanak

Kukavica umire više puta pre svoje smrti; hrabri okuse smrt samo jednom.Kukavica umire više puta pre svoje smrti, hrabri okuse smrt samo jednom.Nije smrt ono što je užasno, već životi koje ljudi žive ili ne žive do svoje smrti. Oni ne poštuju svoje živote, oni pišaju po njima. Ružno izgledaju, ružno govore, ružno hodaju. Pusti im veliku muziku i oni je neće čuti. Većina ljudskih smrti je obična prevara. Ništa tu nije ostalo da umre.Čoveku se obično dešava ono čega se najviše plaši. Jer, to ne postoji nigde, osim u njegovoj glavi. Onda izađe iz glave, uobliči se, izazove sudbinu i dođe. I to je dobro. Inače bi se čitava stvar pretvorila u rutinu. A navika, šta je? Neka vrsta smrti.Onaj ko se plaši smrti, strahuje da će biti lišen osećanja ili da će dobiti osećanja druge vrste. U prvom slučaju neće imati više nikakvih bolova, a u drugom, biće na drugi način zadahnut dušom i neće prestati njegov život.Život je stanje aktivnosti koje stalno teži ka smrti i primiče joj se lagano i postupno; a smrt je rešenje te duge bolesti koja se naziva život.