Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih. - Činija Citata

Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih.


ovek-ro-slobodan-a-svuda-u-okovima-onaj-koji-veruje-da-gospodar-drugih-uistinu-vie-rob-od-njih
Žan Žak rusoČovekrođenslobodansvudaokovimaonajkojiverujedagospodardrugihuistinuvierobodnjihČovek jeje rođenrođen slobodansvuda jeu okovimaonaj kojikoji verujeveruje dada jeje gospodargospodar drugihuistinu jeje viševiše robrob odod njihČovek je rođenje rođen slobodana svuda jesvuda je uje u okovimaonaj koji verujekoji veruje daveruje da jeda je gospodarje gospodar drugihuistinu je višeje više robviše rob odrob od njihČovek je rođen slobodana svuda je usvuda je u okovimaonaj koji veruje dakoji veruje da jeveruje da je gospodarda je gospodar drugihuistinu je više robje više rob odviše rob od njiha svuda je u okovimaonaj koji veruje da jekoji veruje da je gospodarveruje da je gospodar drugihuistinu je više rob odje više rob od njih

Čovjek je rođen slobodan , a posvuda je u okovima.Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru.Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru.Često je sigurnije biti u okovima nego biti slobodan.Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek.Da bi se postao gospodar, potrebno je raditi kao rob.