Čovek ne može birati vreme u kojem će se roditi i živeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kojem narodu i od kojih roditelja.


ovek-ne-moe-birati-vreme-u-kojem-e-se-roditi-i-iveti-od-njega-ne-zavisi-od-kojih-roditelja-od-kog-naroda-e-se-roditi-ali-od-njega-zavisi-kako-e-on
patrijarh pavleČoveknemožebirativremekojemćeseroditiživetiodnjegazavisiodkojihroditeljakognarodaroditialikakoonpostupatidatomvremenudalikaočovekilinečovekbezobziranatonaroduroditeljaČovek nene možemože biratibirati vremevreme uu kojemkojem ćeće sese roditiroditi ii živetiod njeganjega nene zavisizavisi nini odod kojihkojih roditeljani odod kogkog narodanaroda ćeće sese roditiali odod njeganjega zavisizavisi kakokako ćeće onon postupatipostupati uu datomdatom vremenuda lili kaokao čovekčovek iliili kaokao nečovekbez obziraobzira nau kojemkojem narodunarodu ii odod kojihkojih roditeljaČovek ne možene može biratimože birati vremebirati vreme uvreme u kojemu kojem ćekojem će seće se roditise roditi iroditi i živetiod njega nenjega ne zavisine zavisi nizavisi ni odni od kojihod kojih roditeljani od kogod kog narodakog naroda ćenaroda će seće se roditiali od njegaod njega zavisinjega zavisi kakozavisi kako ćekako će onće on postupation postupati upostupati u datomu datom vremenuda li kaoli kao čovekkao čovek iličovek ili kaoili kao nečovekbez obzira nana to uu kojem narodukojem narodu inarodu i odi od kojihod kojih roditelja

Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.Žena izgleda ili kao naša velika sreća ili kao beda: zavisi od ogledala u kojem smo je uhvatili.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas.Koliko je samo puno stvari bez kojih čovek može.Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju.