Ovako ce se vencavati za 10 godina!  Da li vi _______ i vi _______ pristajete da promenite status veze iz SINGLE u MARRIED? Mladozenja: -Da! Mlada: -Da!  Maticar ...


ovako-se-vencavati-za-10-godina-da-li-vi-i-vi-pristajete-da-promenite-status-veze-iz-single-u-married-mladozenja-da-mlada-da-maticar
ovakosevencavatiza10godinadalivipristajetedapromenitestatusvezeizsinglemarriedmladozenjadamladamaticarovako cece sese vencavativencavati zaza 1010 godinagodinadada lili vivi _______i vivi ______________ pristajetepristajete dada promenitepromenite statusstatus vezeveze iziz singlesingle uu marrieddamaticarmaticarovako ce sece se vencavatise vencavati zavencavati za 10za 10 godina10 godinada lida li vili vi _______vi _______ i_______ i vii vi _______vi _______ pristajete_______ pristajete dapristajete da promeniteda promenite statuspromenite status vezestatus veze izveze iz singleiz single usingle u marriedmaticar

Da ja nisam smotan, vi bi pocrkali od dosade :DDa li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice.Ne borite se vi za pravo, vi pravedni, nego za to da pobijedi vaša slika o čovjeku.Sva snaga je u umu. Snaga za sve. Muka tera iz čoveka i ono što bi on da zadrži u sebi. Zato čovek mora da ćuti i kad mu je najteže i kad je najsrećniji. Da mu reči i osećanja ne pobegnu. Da ne stignu do nekoga ko će ih sačuvati i pustiti da jednom progovore protiv njega.Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo pre odmora ili to radite i posle?Ona se, slučajno, udala 18. maja 1980. Da se udala za mene, verojatno bih, kao pravi muž, ponekad i zaboravio taj datum. Ovako, zapamtio sam ga zauvek.