Ova žena je ćudljiva, vječiti april, vesela je pa tmurna, pričljiva pa malorjeka, svakog jutra ustaje i na lijevu i na desnu nogu pa je ne određuje dan već trenutak, slučajno je ovdje, kivna kad se sjeti da je mogla biti na drugom mjestu, razdragana kad pomisli da će biti. Obična je samo kad zaboravi. - Činija Citata

Ova žena je ćudljiva, vječiti april, vesela je pa tmurna, pričljiva pa malorjeka, svakog jutra ustaje i na lijevu i na desnu nogu pa je ne određuje dan već trenutak, slučajno je ovdje, kivna kad se sjeti da je mogla biti na drugom mjestu, razdragana kad pomisli da će biti. Obična je samo kad zaboravi.


ova-ena-udljiva-vjeiti-april-vesela-pa-tmurna-priljiva-pa-malorjeka-svakog-jutra-ustaje-i-na-lijevu-i-na-desnu-nogu-pa-ne-odreuje-dan-ve-trenutak
meša selimovićovaženaćudljivavječitiaprilveselapatmurnapričljivamalorjekasvakogjutraustajenalijevudesnunoguneodređujedanvećtrenutakslučajnoovdjekivnakadsesjetidamoglabitidrugommjesturazdraganapomislićebitiobičnasamozaboraviova ženažena jeje ćudljivavječiti aprilvesela jeje papa tmurnapričljiva papa malorjekasvakog jutrajutra ustajeustaje ii nana lijevulijevu ii nana desnudesnu nogunogu papa jeje nene određujeodređuje dandan većveć trenutakslučajno jeje ovdjekivna kadkad sese sjetisjeti dada jeje moglamogla bitibiti nana drugomdrugom mjesturazdragana kadkad pomislipomisli dada ćeće bitiobična jeje samosamo kadkad zaboraviova žena ježena je ćudljivavesela je paje pa tmurnapričljiva pa malorjekasvakog jutra ustajejutra ustaje iustaje i nai na lijevuna lijevu ilijevu i nai na desnuna desnu nogudesnu nogu panogu pa jepa je neje ne određujene određuje danodređuje dan većdan već trenutakslučajno je ovdjekivna kad sekad se sjetise sjeti dasjeti da jeda je moglaje mogla bitimogla biti nabiti na drugomna drugom mjesturazdragana kad pomislikad pomisli dapomisli da ćeda će bitiobična je samoje samo kadsamo kad zaboravi

Najgore je kad ljudi ćute, kad se ne objasne, pa svaka sumnja ima pravo na život. I moja i tvoja...Pita žena muža: • Je l’ se sećaš ono kad si otišao na pecanje pre 6 meseci? • Kako da ne, bio je odličan ulov! • E, pa zvala te je riba koju si ...Onaj osećaj kad ustanes na levu nogu pa ti čak ni ispijanje jutarnje kafe ne ide kako treba!….. :DČovek je stvorenje načinjeno na kraju radne nedelje, kada se Bog već umorio. I uopšte, čemu je trebalo celi ovaj globus stvarati u hitnji za svega šest dana? Da se utrošilo malo više vremena, svet bi bio kako valja, pa se sad ne bi trebalo toliko popravljati i poboljšavati. Slično se dešava kad na brzinu sklepaš kuću, pa u žurbi zaboraviš zahod, ili spremište za metle i to onda moraš naknadno dograditi, bez obzira koliko te koštalo novaca i živaca.Završiću našu priču s' jednim 'moglo je biti, ali nije. I ko zna,kroz par godina kad sretnemo se,pričaćemo o nama kroz šalu,možda,mada ni jednom ni drugom neće biti smešno u dubini duše. A onda jednog jutra shvatićeš,kao i ja,da oni što se bude na drugoj strani kreveta nisu mi. I više neće biti smešno,već tužno. Nedostajaće mi ona tvoja druga strana mene da upotpuni mozaik moje životne priče.Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje.