Onome ko bi o nama sudio prema našim knjigama moglo bi se učiniti da je preljub jedna od najčešćih preokupacija Zapadnjaka. Šta bi se dogodilo s našom književnošću da nema preljuba? Ona živi od krize braka.


onome-ko-bi-o-nama-sudio-prema-naim-knjigama-moglo-bi-se-uiniti-da-preljub-jedna-od-najeih-preokupacija-zapadnjaka-bi-se-dogodilo-s-naom-knjievnou
onomekobinamasudiopremanaimknjigamamogloseučinitidapreljubjednaodnajčećihpreokupacijazapadnjakaŠtadogodilonaomknjiževnoćunemapreljubaonaživikrizebrakaonome koko bibi oo namanama sudiosudio premaprema našimnašim knjigamaknjigama moglomoglo bibi sese učinitiučiniti dada jeje preljubpreljub jednajedna odod najčešćihnajčešćih preokupacijapreokupacija zapadnjakaŠta bibi sese dogodilodogodilo ss našomnašom književnošćuknjiževnošću dada nemanema preljubaona živiživi odod krizekrize brakaonome ko biko bi obi o namao nama sudionama sudio premasudio prema našimprema našim knjigamanašim knjigama mogloknjigama moglo bimoglo bi sebi se učinitise učiniti daučiniti da jeda je preljubje preljub jednapreljub jedna odjedna od najčešćihod najčešćih preokupacijanajčešćih preokupacija zapadnjakaŠta bi sebi se dogodilose dogodilo sdogodilo s našoms našom književnošćunašom književnošću daknjiževnošću da nemada nema preljubaona živi odživi od krizeod krize braka

Kad bih ja, Dalaj Lama, kao Tibetanac osećao snažnu odbojnost prema Kinezima ili prema Čen Čing, njima se ne bi ništa dogodilo. Oni bi ostali opušteni, zar ne? Ja bih bio taj koji je izgubio svoj mali mir uma. Loši osećaji prema drugima su istinski samo-destruktivni.Čovek lako prihvata da je neko srećniji, a teško pristaje da je iko nesrećniji od njega. Začudilo bi nas ko bi se sve prijavio za konkurs za najvećeg mučenika.Kada bi na zemlji sve bilo razumno, ništa se ne bi dogodilo.Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)Onome ko voli, nije potreban seks da bi se osećao lepo. Dve osobe koje su zajedno i koje se vole, trebaju izjednačiti svoje satove strpljivo, uz igre i Onome ko voli, nije potreban seks da bi se osećao lepo. Dve osobe koje su zajedno i koje se vole, trebaju izjednačiti svoje satove strpljivo, uz igre i pozorišne predstave, sve dok ne shvate da je seks mnogo više od susreta: to je zagrljaj u genitalnom delu tela.