Onaj osjećaj kad se igraš balonom i ništa ti se neda i onda ti ispadne iz ruke i ode na drugi kraj sobe.. :(


onaj-osjeaj-kad-se-igra-balonom-i-ti-se-neda-i-onda-ti-ispadne-iz-ruke-i-ode-na-drugi-kraj-sobe
onajosjećajkadseigrabalonomnitatinedaondaispadneizrukeodenadrugikrajsobeonaj osjećajosjećaj kadkad sese igrašigraš balonombalonom ii ništaništa titi sese nedaneda ii ondaonda titi ispadneispadne iziz rukeruke ii odeode nana drugidrugi krajkraj sobeonaj osjećaj kadosjećaj kad sekad se igrašse igraš balonomigraš balonom ibalonom i ništai ništa tiništa ti seti se nedase neda ineda i ondai onda tionda ti ispadneti ispadne izispadne iz rukeiz ruke iruke i odei ode naode na drugina drugi krajdrugi kraj sobeonaj osjećaj kad seosjećaj kad se igraškad se igraš balonomse igraš balonom iigraš balonom i ništabalonom i ništa tii ništa ti seništa ti se nedati se neda ise neda i ondaneda i onda tii onda ti ispadneonda ti ispadne izti ispadne iz rukeispadne iz ruke iiz ruke i oderuke i ode nai ode na drugiode na drugi krajna drugi kraj sobeonaj osjećaj kad se igrašosjećaj kad se igraš balonomkad se igraš balonom ise igraš balonom i ništaigraš balonom i ništa tibalonom i ništa ti sei ništa ti se nedaništa ti se neda iti se neda i ondase neda i onda tineda i onda ti ispadnei onda ti ispadne izonda ti ispadne iz ruketi ispadne iz ruke iispadne iz ruke i odeiz ruke i ode naruke i ode na drugii ode na drugi krajode na drugi kraj sobe

Onaj osećaj kad su ti oči pune suza a ti se nasmeješ i kažeš Nije mi ništa.Moje srce ne radi na žetone, pa da kad god me se uželiš… ti ubaciš novčić i igraš se!Onaj osjećaj kad ti se neko sviđa, a ne možeš mu priznati!Onaj osjećaj kad ti neko nedostaje :/Neka ti smrt, progonstvo i sve ostale nedaće koje ti izgledaju užasne, stalno budu pred očima, a posebno smrt, i ti onda ništa nećeš želeti suviše vatreno.Onaj osjećaj kad ti ideš ujutro na posao a svi normalni ljudi idu kuci pijani spavati :D