Ona te neće čekati vječno. Sačuvaj to što možeš imati sa njom jer ako ti ne budeš znao, znat će neko drugi, sigurno. - Činija Citata

Ona te neće čekati vječno. Sačuvaj to što možeš imati sa njom jer ako ti ne budeš znao, znat će neko drugi, sigurno.


ona-te-nee-ekati-vjeno-sauvaj-to-to-moe-imati-njom-jer-ako-ti-ne-bude-znao-znat-e-neko-drugi-sigurno
Đorđe balaševićonatenećečekativječnosačuvajtotomožeimatinjomjerakotinebudeznaoznatćenekodrugisigurnoona tete nećeneće čekatičekati vječnošto možešmožeš imatiimati sasa njomnjom jerjer akoako titi nene budešbudeš znaoznat ćeće nekoneko drugiona te nećete neće čekatineće čekati vječnosačuvaj to štošto možeš imatimožeš imati saimati sa njomsa njom jernjom jer akojer ako tiako ti neti ne budešne budeš znaoznat će nekoće neko drugiona te neće čekatite neće čekati vječnosačuvaj to što možeššto možeš imati samožeš imati sa njomimati sa njom jersa njom jer akonjom jer ako tijer ako ti neako ti ne budešti ne budeš znaoznat će neko drugiona te neće čekati vječnosačuvaj to što možeš imatišto možeš imati sa njommožeš imati sa njom jerimati sa njom jer akosa njom jer ako tinjom jer ako ti nejer ako ti ne budešako ti ne budeš znao

Ona te neće čekati večno. Sačuvaj to što možeš imati sa njom jer ako ti ne budeš znao, znaće neko drugi, sigurno.Što više trčiš za nekim i pokazuješ da ti je stalo, da ti nedostaje, ta osoba neće mariti za tebe, ostavlja će te za rezervu jer vidi da te može imati. ...Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.Želja da budeš neko drugi je traćenje onoga što zaista jesi.Onaj ko se plaši smrti, strahuje da će biti lišen osećanja ili da će dobiti osećanja druge vrste. U prvom slučaju neće imati više nikakvih bolova, a u drugom, biće na drugi način zadahnut dušom i neće prestati njegov život.Nek’ te grli, nek’ te ljubi, nek’ te drugi vide s’ njim, ako to se zove ljubav, onda ja te ne volim…♥