Olako i bez straha savetujemo samo one koje ne volimo.


olako-i-bez-straha-savetujemo-samo-one-koje-ne-volimo
ljiljana habjanović-djurovićolakobezstrahasavetujemosamoonekojenevolimoolako ii bezbez strahastraha savetujemosavetujemo samosamo oneone kojekoje nene volimoolako i bezi bez strahabez straha savetujemostraha savetujemo samosavetujemo samo onesamo one kojeone koje nekoje ne volimoolako i bez strahai bez straha savetujemobez straha savetujemo samostraha savetujemo samo onesavetujemo samo one kojesamo one koje neone koje ne volimoolako i bez straha savetujemoi bez straha savetujemo samobez straha savetujemo samo onestraha savetujemo samo one kojesavetujemo samo one koje nesamo one koje ne volimo

Nikada nemamo dovoljno vremena za one koji nas vole, već samo za one koje mi volimo.Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći.General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život.Teško je voljeti one koje ne cijenimo, ali nije ništa lakše nego voljeti one koje cijenimo više od sebe.