Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama. - Činija Citata

Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama.


oklevanje-se-poveava-u-odnosu-na-rizik-u-jednakom-odnosu-godinama
ernest hemingvejoklevanjesepovećavaodnosunarizikjednakomgodinamaoklevanje sese povećavapovećava uu odnosuodnosu nana rizikrizik uu jednakomjednakom odnosuodnosu sasa godinamaoklevanje se povećavase povećava upovećava u odnosuu odnosu naodnosu na rizikna rizik urizik u jednakomu jednakom odnosujednakom odnosu saodnosu sa godinamaoklevanje se povećava use povećava u odnosupovećava u odnosu nau odnosu na rizikodnosu na rizik una rizik u jednakomrizik u jednakom odnosuu jednakom odnosu sajednakom odnosu sa godinamaoklevanje se povećava u odnosuse povećava u odnosu napovećava u odnosu na riziku odnosu na rizik uodnosu na rizik u jednakomna rizik u jednakom odnosurizik u jednakom odnosu sau jednakom odnosu sa godinama

Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakoj meri sa godinama.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Šta je provaljivanje u banku, u odnosu na osnivanje banke?Svaki narod se oseća superiorno u odnosu na druge narode. To raspiruje patriotizam- i ratove.Govori jedino ako je to poboljšanje u odnosu na tišinu.