Odrastao je onaj čovek koji može ujediniti tri stvari: ljubav, posao i uživanje.


odrastao-onaj-ovek-koji-moe-ujediniti-tri-stvari-ljubav-posao-i-uivanje
sigmund frojdodrastaoonajčovekkojimožeujedinititristvariljubavposaouživanjeodrastao jeje onajonaj čovekčovek kojikoji možemože ujedinitiujediniti tritri stvariposao ii uživanjeodrastao je onajje onaj čovekonaj čovek kojičovek koji možekoji može ujedinitimože ujediniti triujediniti tri stvariposao i uživanjeodrastao je onaj čovekje onaj čovek kojionaj čovek koji možečovek koji može ujedinitikoji može ujediniti trimože ujediniti tri stvariodrastao je onaj čovek kojije onaj čovek koji možeonaj čovek koji može ujedinitičovek koji može ujediniti trikoji može ujediniti tri stvari

Samo onaj čovek koji je osetio krajnji očaj, može osetiti krajnju sreću.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Psihoterapeutu stari čovek koji ne može reći zbogom životu izgleda nemoćan i bolešljiv kao i mladi čovek koji se boji prigrliti ga.Ne verujem da čovek ikada može napustiti svoj posao. On bi trebao misliti o tome danju, a sanjati o tome noću.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Pošto su sve stvari jedno, koji prostor ostaje za govor? Jedan plus govor čine dva. Dva plus jedan čine tri. Kad se odavde pođe dalje, čak ni najveštiji račundžija neće moći da dospe do kraja, a još manje običan svet! Ako idući od ničeg ka nečem možemo da dosegnemo tri, koliko ćemo više dosegnuti ako od nečeg idemo ka nečemu! Ne idimo dalje. Zaustavimo se tu.