Odavno mi je postalo jasno da ljudi skloni postignućima ne sede i ne čekaju da im se stvari dogode. Oni idu i događaju se stvarima.


odavno-mi-postalo-jasno-da-ljudi-skloni-postignuima-ne-sede-i-ne-ekaju-da-im-se-stvari-dogode-oni-idu-i-dogaaju-se-stvarima
leonardo da vinčiodavnomipostalojasnodaljudisklonipostignućimanesedečekajuimsestvaridogodeoniidudogađajustvarimaodavno mimi jeje postalopostalo jasnojasno dada ljudiljudi skloniskloni postignućimapostignućima nene sedesede ii nene čekajučekaju dada imim sese stvaristvari dogodeoni iduidu ii događajudogađaju sese stvarimaodavno mi jemi je postaloje postalo jasnopostalo jasno dajasno da ljudida ljudi skloniljudi skloni postignućimaskloni postignućima nepostignućima ne sedene sede isede i nei ne čekajune čekaju dačekaju da imda im seim se stvarise stvari dogodeoni idu iidu i događajui događaju sedogađaju se stvarimaodavno mi je postalomi je postalo jasnoje postalo jasno dapostalo jasno da ljudijasno da ljudi sklonida ljudi skloni postignućimaljudi skloni postignućima neskloni postignućima ne sedepostignućima ne sede ine sede i nesede i ne čekajui ne čekaju dane čekaju da imčekaju da im seda im se stvariim se stvari dogodeoni idu i događajuidu i događaju sei događaju se stvarimaodavno mi je postalo jasnomi je postalo jasno daje postalo jasno da ljudipostalo jasno da ljudi sklonijasno da ljudi skloni postignućimada ljudi skloni postignućima neljudi skloni postignućima ne sedeskloni postignućima ne sede ipostignućima ne sede i nene sede i ne čekajusede i ne čekaju dai ne čekaju da imne čekaju da im sečekaju da im se stvarida im se stvari dogodeoni idu i događaju seidu i događaju se stvarima

Ogromni su i neshvatljivi planovi tvoji, o Bože, i jasno je da im mi ne možemo dogledati ni smera ni svrhe i da ih moramo smireno primati: al' je teško biti čovek, Gospode!Verujem da se sve događa s razlogom! Ljudi se menjaju, da biste naučili da ih pustite. Stvari ne idu kako treba, da biste znali da procenite kada ste u pravu. Verujete u laži, da biste na kraju naučili da ne verujete nikome osim sebi. Ponekad, dobre stvari propadaju, tako da možete očekivati da će više dobrih stvari pasti i na vas.Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju.Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj.Pust život je gori nego ništa, a ljudi se opet drže te pustoši, ne vjerujući kako ima išta drugo. Ništa ne bi izgubili kad bi pustili ono što imaju, a boje se da ne bi dobili, zato šute i čekaju.U ovom času mnogu ljudi već su odustali od života. Ne nerviraju se, ne plaču, samo čekaju da vrijeme prođe. Ne prihvataju životne izazove, a život ih više i ne izaziva. Tebi sad prijeti ta opasnost. Odupri joj se, suoči se sa životom, ali nemoj da odustaješ.