Od recena do stvorena kao od lista do korijena. - Činija Citata

Od recena do stvorena kao od lista do korijena.


od-recena-do-stvorena-kao-od-lista-do-korijena
hrvatske posloviceodrecenadostvorenakaoodlistakorijenaod recenarecena dodo stvorenastvorena kaokao odod listalista dodo korijenaod recena dorecena do stvorenado stvorena kaostvorena kao odkao od listaod lista dolista do korijenaod recena do stvorenarecena do stvorena kaodo stvorena kao odstvorena kao od listakao od lista dood lista do korijenaod recena do stvorena kaorecena do stvorena kao oddo stvorena kao od listastvorena kao od lista dokao od lista do korijena

Od hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva jedan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje umiruje.Koliko je od zemlje do neba,toliko je od čoveka do nečoveka.A ko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključiv do novcaZačas stignemo od večeri do jutra. A od jutra do večeri treba dugo i naporno putovati.Stupila sam na funkciju sa jednom namerom – da Britaniju od zavisnog dovedem do samostalnog društva; iz ’dajte mi’ do ’uradite sami’ nacije.Od znati do biti daleki je put.