Od kada su bluetooth slušalice u masovnoj upotrebi, više ne znaš ko je lud a ko priča telefonom… - Činija Citata

Od kada su bluetooth slušalice u masovnoj upotrebi, više ne znaš ko je lud a ko priča telefonom…


od-kada-su-bluetooth-slualice-u-masovnoj-upotrebi-vie-ne-zna-ko-lud-a-ko-pria-telefonom
odkadasubluetoothslualicemasovnojupotrebivieneznakoludpričatelefonom…od kadakada susu bluetoothbluetooth slušaliceslušalice uu masovnojmasovnoj upotrebiviše nene znašznaš koko jeje ludko pričapriča telefonom…od kada sukada su bluetoothsu bluetooth slušalicebluetooth slušalice uslušalice u masovnoju masovnoj upotrebiviše ne znašne znaš koznaš ko jeko je ludlud a koa ko pričako priča telefonom…od kada su bluetoothkada su bluetooth slušalicesu bluetooth slušalice ubluetooth slušalice u masovnojslušalice u masovnoj upotrebiviše ne znaš kone znaš ko jeznaš ko je ludje lud a kolud a ko pričaa ko priča telefonom…od kada su bluetooth slušalicekada su bluetooth slušalice usu bluetooth slušalice u masovnojbluetooth slušalice u masovnoj upotrebiviše ne znaš ko jene znaš ko je ludko je lud a koje lud a ko pričalud a ko priča telefonom…

Onaj ko učini dobro delo, neka ćuti; onaj ko ga prima, neka priča.Ko bi znao šta je u mislima žensku stvorenju, to je zatvorena i nepristupna pećina, godinama s njom hljeb i postelju dijeliš pa ne znaš ko je ni kakva je, obilaziš oko njenog tijela, držiš ga u rukama, a u njoj ne znaš šta je, ne vidiš šta misli. Pa čovjeku dođe žao, učini mu se da je sam na svijetu.Ako je ko lud, ne budi mu drug.Nikad ne znaš ko će zasijati kad ti ostaneš u mraku.Zna se ko namešta antenu a ko viče ‘ne valja’ xDA pred našim duhovnim očima da nam je sloga i evanđelska ljubav i da ih uzajamnim praštanjem čuvamo kao zenicu oka. Onome, pak, ko nas zlurado zapita ko je ovde ostao pobednik, a ko pobeđeni da znamo i mirno i jasno i sebi i njemu odgovoriti: Ovde su se srela braća koja su to bila i ostala.