Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše.


od-deset-osoba-koje-govore-o-nama-devet-nas-ogovara-a-esto-ona-jedina-koja-nas-hvali-ini-to-loe
antoine de rivaroloddesetosobakojegovorenamadevetnasogovaračestoonajedinakojahvaličinitoloeod desetdeset osobaosoba kojekoje govoregovore oo namanama devetdevet nasnas ogovaračesto onaona jedinajedina kojakoja nasnas hvalihvali –– činiod deset osobadeset osoba kojeosoba koje govorekoje govore ogovore o namao nama devetnama devet nasdevet nas ogovaraa često onačesto ona jedinaona jedina kojajedina koja naskoja nas hvalinas hvali –hvali – činičini to lošeod deset osoba kojedeset osoba koje govoreosoba koje govore okoje govore o namagovore o nama deveto nama devet nasnama devet nas ogovaraa često ona jedinačesto ona jedina kojaona jedina koja nasjedina koja nas hvalikoja nas hvali –nas hvali – čini– čini to lošeod deset osoba koje govoredeset osoba koje govore oosoba koje govore o namakoje govore o nama devetgovore o nama devet naso nama devet nas ogovaraa često ona jedina kojačesto ona jedina koja nasona jedina koja nas hvalijedina koja nas hvali –koja nas hvali – činihvali – čini to loše

Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima a o vama dobro.Postoje dva sveta. Jedan smo izmislili, a na drugi nas teraju. Od koje ste vi vrste?Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.Istinsku mudrost stičemo kada shvatimo koliko zapravo malo znamo o životu, nama samima i svetu oko nas.A kad predjemo tu granicu, naći cemo se na čvrstom tlu tačno određenog odnosa i obaveza kojih se bojim. Samo ona i ja, u uskom kavezu moguće ali nedovoljne nježnosti, omeđeni sobom i osjećanjima koja bi se mogla zaviti, ili koja bismo pokazivali da ne bude sasvim mučno. Samo ona i ja, bez svjetla, bez neomeđenih širina, koje nas draže kao mogućnost.Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih.