Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše.


od-deset-osoba-koje-govore-o-nama-devet-nas-ogovara-a-esto-ona-jedina-koja-nas-hvali-ini-to-loe
antoine de rivaroloddesetosobakojegovorenamadevetnasogovaračestoonajedinakojahvaličinitoloeod desetdeset osobaosoba kojekoje govoregovore oo namanama devetdevet nasnas ogovaračesto onaona jedinajedina kojakoja nasnas hvalihvali –– činiod deset osobadeset osoba kojeosoba koje govorekoje govore ogovore o namao nama devetnama devet nasdevet nas ogovaraa često onačesto ona jedinaona jedina kojajedina koja naskoja nas hvalinas hvali –hvali – činičini to lošeod deset osoba kojedeset osoba koje govoreosoba koje govore okoje govore o namagovore o nama deveto nama devet nasnama devet nas ogovaraa često ona jedinačesto ona jedina kojaona jedina koja nasjedina koja nas hvalikoja nas hvali –nas hvali – čini– čini to lošeod deset osoba koje govoredeset osoba koje govore oosoba koje govore o namakoje govore o nama devetgovore o nama devet naso nama devet nas ogovaraa često ona jedina kojačesto ona jedina koja nasona jedina koja nas hvalijedina koja nas hvali –koja nas hvali – činihvali – čini to loše

A kad predjemo tu granicu, naći cemo se na čvrstom tlu tačno određenog odnosa i obaveza kojih se bojim. Samo ona i ja, u uskom kavezu moguće ali nedovoljne nježnosti, omeđeni sobom i osjećanjima koja bi se mogla zaviti, ili koja bismo pokazivali da ne bude sasvim mučno. Samo ona i ja, bez svjetla, bez neomeđenih širina, koje nas draže kao mogućnost.Ljubav koja počiva na plemenitim motivima, traje večno i čini nas lepim i u stvarnosti.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas.Ja sam od onih osoba za koje svet veruje da poseduju odgovore na sve: što više ćutimo, više nas smatraju pametnim.Ovdje se nalaze (nove) poslovice koje su poslali, i smislili posjetitelji ovih web-stranica. Ako i Vi želite podijeliti svoju poslovicu sa nama – kontaktirajte nas.