O kad bih mogla samo jednom ja nekuda iza bregova pobeći od sebe.


o-kad-bih-mogla-samo-jednom-ja-nekuda-iza-bregova-pobei-od-sebe
desanka maksimovićkadbihmoglasamojednomjanekudaizabregovapobećiodsebeo kadkad bihbih moglamogla samosamo jednomjednom jaja nekudanekuda izaiza bregovabregova pobećipobeći odod sebeo kad bihkad bih moglabih mogla samomogla samo jednomsamo jednom jajednom ja nekudaja nekuda izanekuda iza bregovaiza bregova pobećibregova pobeći odpobeći od sebeo kad bih moglakad bih mogla samobih mogla samo jednommogla samo jednom jasamo jednom ja nekudajednom ja nekuda izaja nekuda iza bregovanekuda iza bregova pobećiiza bregova pobeći odbregova pobeći od sebeo kad bih mogla samokad bih mogla samo jednombih mogla samo jednom jamogla samo jednom ja nekudasamo jednom ja nekuda izajednom ja nekuda iza bregovaja nekuda iza bregova pobećinekuda iza bregova pobeći odiza bregova pobeći od sebe

Koga izdati kad mi ostane da biram između nas dvoje? I, žalim... Ali prestar sam da bih izdao sebe još jednom.Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronađeš različito.Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronadeš različito.Svaka revolucija ispari i iza sebe ostavi samo šljam nove birokratije.Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina.Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih nju