Niko se nije vratio da živi u prošlosti. Zato ne misli na prošlost, gledaj samo u budućnost. - Činija Citata

Niko se nije vratio da živi u prošlosti. Zato ne misli na prošlost, gledaj samo u budućnost.


niko-se-nije-vratio-da-ivi-u-prolosti-zato-ne-misli-na-prolost-gledaj-samo-u-budunost
fjodor mihajlovič dostojevskinikosenijevratiodaživiprolostizatonemislinaprolostgledajsamobudućnostniko sese nijenije vratiovratio dada živiživi uu prošlostizato nene mislimisli nana prošlostgledaj samosamo uu budućnostniko se nijese nije vrationije vratio davratio da živida živi uživi u prošlostizato ne misline misli namisli na prošlostgledaj samo usamo u budućnostniko se nije vratiose nije vratio danije vratio da živivratio da živi uda živi u prošlostizato ne misli nane misli na prošlostgledaj samo u budućnostniko se nije vratio dase nije vratio da živinije vratio da živi uvratio da živi u prošlostizato ne misli na prošlost

Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.Tajna čovečijeg života nije u tome da samo živi, već u tome zašto živi.Promene su zakon života. A oni koji gledaju samo na prošlost ili sadašnjost sigurno će propustiti budućnost.Možda je prava sreća što pojedini ljudi ne znaju kako o njima misli ostali svet. Čovek živi celog života i u obmanama o sebi, i u predrasudama o drugima, a to možda čini sumu njegove sreće na ovoj zemlji. Jedan veliki deo sveta živi na taj način spokojno u svojoj laži kao svilena buba u svojoj svilenoj čauri.Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA.Da bi ispravio prošlost moraš misliti na budućnost.