Nikada nisam bila ljubomorna kad vidim bivseg decka sa drugom…jer su me roditelji naucili da svoje iskoriscene igracke dam manje srecnima!


nikada-nisam-bila-ljubomorna-kad-vidim-bivseg-decka-drugomjer-su-me-roditelji-naucili-da-svoje-iskoriscene-igracke-dam-manje-srecnima
nikadanisambilaljubomornakadvidimbivsegdeckadrugom…jersumeroditeljinaucilidasvojeiskorisceneigrackedammanjesrecnimanikada nisamnisam bilabila ljubomornaljubomorna kadkad vidimvidim bivsegbivseg deckadecka sasa drugom…jerdrugom…jer susu meme roditeljiroditelji naucilinaucili dada svojesvoje iskorisceneiskoriscene igrackeigracke damdam manjemanje srecnimanikada nisam bilanisam bila ljubomornabila ljubomorna kadljubomorna kad vidimkad vidim bivsegvidim bivseg deckabivseg decka sadecka sa drugom…jersa drugom…jer sudrugom…jer su mesu me roditeljime roditelji nauciliroditelji naucili danaucili da svojeda svoje iskoriscenesvoje iskoriscene igrackeiskoriscene igracke damigracke dam manjedam manje srecnimanikada nisam bila ljubomornanisam bila ljubomorna kadbila ljubomorna kad vidimljubomorna kad vidim bivsegkad vidim bivseg deckavidim bivseg decka sabivseg decka sa drugom…jerdecka sa drugom…jer susa drugom…jer su medrugom…jer su me roditeljisu me roditelji naucilime roditelji naucili daroditelji naucili da svojenaucili da svoje iskorisceneda svoje iskoriscene igrackesvoje iskoriscene igracke damiskoriscene igracke dam manjeigracke dam manje srecnimanikada nisam bila ljubomorna kadnisam bila ljubomorna kad vidimbila ljubomorna kad vidim bivsegljubomorna kad vidim bivseg deckakad vidim bivseg decka savidim bivseg decka sa drugom…jerbivseg decka sa drugom…jer sudecka sa drugom…jer su mesa drugom…jer su me roditeljidrugom…jer su me roditelji naucilisu me roditelji naucili dame roditelji naucili da svojeroditelji naucili da svoje iskoriscenenaucili da svoje iskoriscene igrackeda svoje iskoriscene igracke damsvoje iskoriscene igracke dam manjeiskoriscene igracke dam manje srecnima

Život me naucio da ne sudim ljude… Ljudi su me prevarili jer sam ih gurala u ladice! Dok nisam upoznala poštene kurve, prijatelje koji su me sjebali, ...Nikada nisam sreo ogorčenu osobu koja je bila zahvalna. Niti zahvalnu koja je bila ogorčena.Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.Nikada nijednog dana u životu nisam nešto radio. Sve je to bila samo zabava.Mislim da me roditelji nisu voleli. Stavili su pravog medu u moj kredenac.Rđavi su oni roditelji koji zaboravljaju grehe svoje mladosti.