Nikada nisam bila ljubomorna kad vidim bivseg decka sa drugom…jer su me roditelji naucili da svoje iskoriscene igracke dam manje srecnima!


nikada-nisam-bila-ljubomorna-kad-vidim-bivseg-decka-drugomjer-su-me-roditelji-naucili-da-svoje-iskoriscene-igracke-dam-manje-srecnima
nikadanisambilaljubomornakadvidimbivsegdeckadrugom…jersumeroditeljinaucilidasvojeiskorisceneigrackedammanjesrecnimanikada nisamnisam bilabila ljubomornaljubomorna kadkad vidimvidim bivsegbivseg deckadecka sasa drugom…jerdrugom…jer susu meme roditeljiroditelji naucilinaucili dada svojesvoje iskorisceneiskoriscene igrackeigracke damdam manjemanje srecnimanikada nisam bilanisam bila ljubomornabila ljubomorna kadljubomorna kad vidimkad vidim bivsegvidim bivseg deckabivseg decka sadecka sa drugom…jersa drugom…jer sudrugom…jer su mesu me roditeljime roditelji nauciliroditelji naucili danaucili da svojeda svoje iskoriscenesvoje iskoriscene igrackeiskoriscene igracke damigracke dam manjedam manje srecnimanikada nisam bila ljubomornanisam bila ljubomorna kadbila ljubomorna kad vidimljubomorna kad vidim bivsegkad vidim bivseg deckavidim bivseg decka sabivseg decka sa drugom…jerdecka sa drugom…jer susa drugom…jer su medrugom…jer su me roditeljisu me roditelji naucilime roditelji naucili daroditelji naucili da svojenaucili da svoje iskorisceneda svoje iskoriscene igrackesvoje iskoriscene igracke damiskoriscene igracke dam manjeigracke dam manje srecnimanikada nisam bila ljubomorna kadnisam bila ljubomorna kad vidimbila ljubomorna kad vidim bivsegljubomorna kad vidim bivseg deckakad vidim bivseg decka savidim bivseg decka sa drugom…jerbivseg decka sa drugom…jer sudecka sa drugom…jer su mesa drugom…jer su me roditeljidrugom…jer su me roditelji naucilisu me roditelji naucili dame roditelji naucili da svojeroditelji naucili da svoje iskoriscenenaucili da svoje iskoriscene igrackeda svoje iskoriscene igracke damsvoje iskoriscene igracke dam manjeiskoriscene igracke dam manje srecnima

Nikada nisam sreo ogorčenu osobu koja je bila zahvalna. Niti zahvalnu koja je bila ogorčena.Nikada nijednog dana u životu nisam nešto radio. Sve je to bila samo zabava.Nikada nisam uzeo slobodan dan u svojim dvadesetim. Nijedan. Još uvek sam fanatičan, ali sada sam malo manje fanatičan.Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.Uvijek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gdje bi se riječima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari, koje se ni riječima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati, nikako (…) Budite mi zdravi – sam se čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio.Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom.