Nikad ne možemo imati čvrsto poverenje u vlast prevelikih ovlasti.


nikad-ne-moemo-imati-vrsto-poverenje-u-vlast-prevelikih-ovlasti
tacitnikadnemožemoimatičvrstopoverenjevlastprevelikihovlastinikad nene možemomožemo imatiimati čvrstočvrsto poverenjepoverenje uu vlastvlast prevelikihprevelikih ovlastinikad ne možemone možemo imatimožemo imati čvrstoimati čvrsto poverenječvrsto poverenje upoverenje u vlastu vlast prevelikihvlast prevelikih ovlastinikad ne možemo imatine možemo imati čvrstomožemo imati čvrsto poverenjeimati čvrsto poverenje učvrsto poverenje u vlastpoverenje u vlast prevelikihu vlast prevelikih ovlastinikad ne možemo imati čvrstone možemo imati čvrsto poverenjemožemo imati čvrsto poverenje uimati čvrsto poverenje u vlastčvrsto poverenje u vlast prevelikihpoverenje u vlast prevelikih ovlasti

Nikad ne odoli iskušenju: probaj sve, a čvrsto zadrži ono što je dobro.U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam.Ne možemo da utičemo na to s koje će strane vetar duvati ali možemo da podesimo jedra.