Nijedna žena nije toliko skupa da je ne bi mogao iskrenom ljubavi kupiti. Ali ni toliko jeftina da se proda za šaku laži.


nijedna-ena-nije-toliko-skupa-da-ne-bi-mogao-iskrenom-ljubavi-kupiti-ali-toliko-jeftina-da-se-proda-za-aku-i
Đorđe balaševićnijednaženanijetolikoskupadanebimogaoiskrenomljubavikupitialijeftinaseprodazaakulažinijedna ženažena nijenije tolikotoliko skupaskupa dada jeje nene bibi mogaomogao iskrenomiskrenom ljubaviljubavi kupitiali nini tolikotoliko jeftinajeftina dada sese prodaproda zaza šakušaku lažinijedna žena niježena nije tolikonije toliko skupatoliko skupa daskupa da jeda je neje ne bine bi mogaobi mogao iskrenommogao iskrenom ljubaviiskrenom ljubavi kupitiali ni tolikoni toliko jeftinatoliko jeftina dajeftina da seda se prodase proda zaproda za šakuza šaku lažinijedna žena nije tolikožena nije toliko skupanije toliko skupa datoliko skupa da jeskupa da je neda je ne bije ne bi mogaone bi mogao iskrenombi mogao iskrenom ljubavimogao iskrenom ljubavi kupitiali ni toliko jeftinani toliko jeftina datoliko jeftina da sejeftina da se prodada se proda zase proda za šakuproda za šaku lažinijedna žena nije toliko skupažena nije toliko skupa danije toliko skupa da jetoliko skupa da je neskupa da je ne bida je ne bi mogaoje ne bi mogao iskrenomne bi mogao iskrenom ljubavibi mogao iskrenom ljubavi kupitiali ni toliko jeftina dani toliko jeftina da setoliko jeftina da se prodajeftina da se proda zada se proda za šakuse proda za šaku laži

Kad čovek badava toliko laže, koliko bi tek lagao kad bi se laži plaćale.Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…Teško onome kome se, posle mnogo godina pruži prilika da provede noć sa nekom od svojih najvećih ljubavi koju nikad nije takao! Ostaće bez ičega u srcu, siromašniji za jednu najlepšu bajku. Kada se uveri da se ne razlikuje od drugih žena, da nije ni bolja, ni lošija, tačnije da nije bila ni iz bliza vredna onolike patnje, i da joj je svu vrednost koju je posedovala ustvari rasipnički poklanjala samo ta neuzvraćena ljubav. Hoću svoju ljubav natrag!Niko nije toliko hrabar da ga ne bi uznemirili neočekivani događaji.Ni jedan otac nije toliko zao da ne bi želeo da mu sin bude dobar.Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla.