Nije važno šta se dešava u svijetu,  nije važno šta će biti sutra, važan je ovaj čas blaženstva bez misli.


nije-vano-se-deava-u-svijetu-nije-vano-e-biti-sutra-vaan-ovaj-as-blaenstva-bez-misli
meša selimovićnijevažnotasedeavasvijetunijećebitisutravažanovajčasblaženstvabezmislinije važnovažno štašta sese dešavadešava uu svijetusvijetunijenije važnovažno štaće bitibiti sutravažan jeje ovajovaj časčas blaženstvablaženstva bezbez mislinije važno štavažno šta sešta se dešavase dešava udešava u svijetuu svijetunije važnonije važno štavažno šta ćešta će bitiće biti sutravažan je ovajje ovaj časovaj čas blaženstvačas blaženstva bezblaženstva bez mislinije važno šta sevažno šta se dešavašta se dešava use dešava u svijetudešava u svijetunije važno štanije važno šta ćevažno šta će bitišta će biti sutravažan je ovaj časje ovaj čas blaženstvaovaj čas blaženstva bezčas blaženstva bez mislinije važno šta se dešavavažno šta se dešava ušta se dešava u svijetuse dešava u svijetunije važno šta ćenije važno šta će bitivažno šta će biti sutravažan je ovaj čas blaženstvaje ovaj čas blaženstva bezovaj čas blaženstva bez misli

Nije važno da li te vole, važno je da ti voliš.Nije važno šta čovjek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije.Nije važno šta čovek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije.Nije važno šta je reko, već ko je reko.nije važno tko si važno je da vjerujes u sebeKo bi znao šta je u mislima žensku stvorenju, to je zatvorena i nepristupna pećina, godinama s njom hljeb i postelju dijeliš pa ne znaš ko je ni kakva je, obilaziš oko njenog tijela, držiš ga u rukama, a u njoj ne znaš šta je, ne vidiš šta misli. Pa čovjeku dođe žao, učini mu se da je sam na svijetu.