Nije to paradoksalna tvrdnja ako se kaže da se tragedija jače ispoljava u okviru smešnoga, onako kao što je mrka fotografija plastičnija u svetlom ramu. - Činija Citata

Nije to paradoksalna tvrdnja ako se kaže da se tragedija jače ispoljava u okviru smešnoga, onako kao što je mrka fotografija plastičnija u svetlom ramu.


nije-to-paradoksalna-tvrdnja-ako-se-kae-da-se-tragedija-jae-ispoljava-u-okviru-smenoga-onako-kao-to-mrka-fotografija-plastinija-u-svetlom-ramu
branislav nušićnijetoparadoksalnatvrdnjaakosekažedatragedijajačeispoljavaokvirusmenogaonakokaotomrkafotografijaplastičnijasvetlomramuparadoksalna tvrdnjatvrdnja akoako sese kažekaže dada sese tragedijatragedija jačejače ispoljavaispoljava uu okviruokviru smešnogaonako kaokao štošto jeje mrkamrka fotografijafotografija plastičnijaplastičnija uu svetlomsvetlom ramunije to paradoksalnaparadoksalna tvrdnja akotvrdnja ako seako se kažese kaže dakaže da seda se tragedijase tragedija jačetragedija jače ispoljavajače ispoljava uispoljava u okviruu okviru smešnogaonako kao štokao što ješto je mrkaje mrka fotografijamrka fotografija plastičnijafotografija plastičnija uplastičnija u svetlomu svetlom ramu

Gde je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: Moj Bože ja te volim. Mi Boga volimo na ovom svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo.Gdje je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovome svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo.Gde je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovom svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Da, mnogo te volim, kao što nikada nisam volela, i upravo zbog toga odlazim, jer ako ostanem san će se pretvoriti u stvarnost, želju da se poseduje, da se zaželi da tvoj život postane moj. Uostalom, sve ono što ljubav pretvara u ropstvo. Bolje je ovako: san.Pa ako se i oklizneš, nekada, u životu, ne gledaj to kao pad u sunovrat nego kao pad uvis.