Nije božija volja da mi budemo samo tako srećni, nego da se trudimo u vlastitom usrećivanju. - Činija Citata

Nije božija volja da mi budemo samo tako srećni, nego da se trudimo u vlastitom usrećivanju.


nije-boija-volja-da-mi-budemo-samo-tako-sre-nego-da-se-trudimo-u-vlastitom-usreivanju
imanuel kantnijebožijavoljadamibudemosamotakosrećninegosetrudimovlastitomusrećivanjunije božijabožija voljavolja dada mimi budemobudemo samosamo takotako srećninego dada sese trudimotrudimo uu vlastitomvlastitom usrećivanjunije božija voljabožija volja davolja da mida mi budemomi budemo samobudemo samo takosamo tako srećninego da seda se trudimose trudimo utrudimo u vlastitomu vlastitom usrećivanjunije božija volja dabožija volja da mivolja da mi budemoda mi budemo samomi budemo samo takobudemo samo tako srećninego da se trudimoda se trudimo use trudimo u vlastitomtrudimo u vlastitom usrećivanjunije božija volja da mibožija volja da mi budemovolja da mi budemo samoda mi budemo samo takomi budemo samo tako srećninego da se trudimo uda se trudimo u vlastitomse trudimo u vlastitom usrećivanju

Nekad moramo naučiti da budemo srećni, bez osoba za koje smo mislili da su nam za to potrebne.Moralnost nije doktrina koja nam pojašnjava kako da budemo sretni, nego kako da sebe učinimo vrijednim da budemo sretni.Naša vera nam zabranjuje da budemo špijuni tuđih grehova, a nalaže da budemo neumitne sudije svojih.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.