Nesrećna? Pa, za njih je nesrećno sve što ne razumeju. Nije to bila nesrećna ljubav, nego je sve oko nje bilo nesrećno.


nesrena-pa-za-njih-nesreno-sve-to-ne-razumeju-nije-to-bila-nesrena-ljubav-nego-sve-oko-nje-bilo-nesreno
Đorđe balaševićnesrećnapazanjihnesrećnosvetonerazumejunijetobilanesrećnaljubavnegookonjebilonesrećnoza njihnjih jeje nesrećnonesrećno svesve štošto nene razumejubila nesrećnanesrećna ljubavnego jeje svesve okooko njenje bilobilo nesrećnoza njih jenjih je nesrećnoje nesrećno svenesrećno sve štosve što nešto ne razumejunije to bilabila nesrećna ljubavnego je sveje sve okosve oko njeoko nje bilonje bilo nesrećnoza njih je nesrećnonjih je nesrećno sveje nesrećno sve štonesrećno sve što nesve što ne razumejunije to bila nesrećnanego je sve okoje sve oko njesve oko nje bilooko nje bilo nesrećnoza njih je nesrećno svenjih je nesrećno sve štoje nesrećno sve što nenesrećno sve što ne razumejunije to bila nesrećna ljubavnego je sve oko njeje sve oko nje bilosve oko nje bilo nesrećno

Nije naša ljubav bila nesretna. Nesretno je bilo sve oko nje.Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo.Raskoš u osećanjima, to je poezija siromaha; bez tog bogatstva šta bi ljubav bila za njih?Raskoš u osjećanjima,to je poezija siromaha; bez tog bogatstva šta bi ljubav bila za njih?Mojoj otadžbini treba oprostiti. Imala je nesrećno detinjstvo.Smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino za što znamo da će nas stići. Izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje, sve što činimo to je priprema, za nju, priprema čim zakmečimo udarivši čelom o pod, uvijek je bliže, nikad dalje. Pa, ako je jekin, zašto se čudimo kad dođe. Ako je ovaj život kratak prolazak što traje samo čas ili dan, zašto se borimo kako bi ga produžili dan ili sat. Zemaljski je život varljiv, vječnost je bolja.