Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.


nenasilje-nije-neto-za-samo-jedan-broj-odabranih-ono-neto-za-sve-nas-ono-jedna-vrsta-naina-ivota-na-osnovi-respekta-za-svakog-ovjeka-i-za-okolinu
mairead corrigannenasiljenijenetozasamojedanbrojodabranihonosvenasonojednavrstanačinaživotanaosnovirespektasvakogčovjekaokolinusredstvokojimsemoguprovestisocijalnepolitičkepromjenečovjekmožesuprotstavitizludapritomnečinizlopotpunonovinačinrazmiljanjanenasilje nijenije neštonešto zaza samosamo jedanjedan brojbroj odabranihono jeje neštonešto zaza svesve nasono jeje jednajedna vrstavrsta načinanačina životaživota nana osnoviosnovi respektarespekta zaza svakogsvakog čovjekačovjeka ii zaza okolinuono jeje sredstvosredstvo kojimkojim sese mogumogu provestiprovesti socijalnesocijalne ii političkepolitičke promjenepromjene ii kojimkojim sese čovjekčovjek možemože suprotstavitisuprotstaviti zluda pripri tomtom nene činičini zloono jeje potpunopotpuno novinovi načinnačin razmišljanjanenasilje nije neštonije nešto zanešto za samoza samo jedansamo jedan brojjedan broj odabranihono je neštoje nešto zanešto za sveza sve nasono je jednaje jedna vrstajedna vrsta načinavrsta načina životanačina života naživota na osnovina osnovi respektaosnovi respekta zarespekta za svakogza svakog čovjekasvakog čovjeka ičovjeka i zai za okolinuono je sredstvoje sredstvo kojimsredstvo kojim sekojim se moguse mogu provestimogu provesti socijalneprovesti socijalne isocijalne i političkei političke promjenepolitičke promjene ipromjene i kojimi kojim sekojim se čovjekse čovjek možečovjek može suprotstavitimože suprotstaviti zlua da prida pri tompri tom netom ne činine čini zloono je potpunoje potpuno novipotpuno novi načinnovi način razmišljanja

Ono malo iskustva koje sam stekla u životu naučilo me da niko ničim ne gospodari, da je sve iluzija, a to važi kako za materijalna dobra tako i za duhovne vrijednosti. Ko je makar jednom izgubio nešto što je imao, a smatrao svojim neotuđivim posjedom, shvati da mu zapravo ništa ne pripada.More je sve. Ono pokriva sedam desetina zemljine površine. Ono odiše čistoćom i zdravljem. Ono je beskrajna pustinja, gde čovek nikada nije usamljen, jer oseća da život ključa na sve strane.Volim da osetim skoro sve na svom ringišpilu života, i mnogo toga sam već osetio. Ono što se desi pojedincu u bilo kojim okolnostima u mnogome zavisi od toga kakav je. Ali mnogo zavisi i od količine sreće u tom sendviču.Ljubav je sposobnost jednog čovjeka da daje, ne osvrćući se koliko dobija nazad. Najznačajniji i najmudriji dio jezika kojim svijet govori i koji svi ljudi na zemlji mogu razumjeti u svojim srcima, nešto starije i od ljudi, a što ipak svaki put istom snagom izbija bilo gdje kad se sretnu dva pogleda.Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.