Nemojte dozvoliti da vaša lepa duša propadne u đubretu. Ja verujem u budućnost vašeg naroda. Duh Kosova, Karađorđa, Kumanova i Kajmakčalana ponovo će se probuditi. Mora se, međutim, brzo probuditi. Sudbina vam je u vlastitim rukama: blistava budućnost ili ponovo ropstvo! - Činija Citata

Nemojte dozvoliti da vaša lepa duša propadne u đubretu. Ja verujem u budućnost vašeg naroda. Duh Kosova, Karađorđa, Kumanova i Kajmakčalana ponovo će se probuditi. Mora se, međutim, brzo probuditi. Sudbina vam je u vlastitim rukama: blistava budućnost ili ponovo ropstvo!


nemojte-dozvoliti-da-vaa-lepa-a-propadne-u-ubretu-ja-verujem-u-budunost-vaeg-naroda-duh-kosova-karaora-kumanova-i-kajmakalana-ponovo-e-se-probuditi
arčibald rajsnemojtedozvolitidavaalepaduapropadneđubretujaverujembudućnostvaegnarodaduhkosovakarađorđakumanovakajmakčalanaponovoćeseprobuditimorasemeđutimbrzosudbinavamvlastitimrukamablistavailiropstvonemojte dozvolitidozvoliti dada vašavaša lepalepa dušaduša propadnepropadne uu đubretuja verujemverujem uu budućnostbudućnost vašegvašeg narodaduh kosovakumanova ii kajmakčalanakajmakčalana ponovoponovo ćeće sese probuditimora sebrzo probuditisudbina vamvam jeu vlastitimvlastitim rukamablistava budućnostbudućnost iliili ponovoponovo ropstvonemojte dozvoliti dadozvoliti da vašada vaša lepavaša lepa dušalepa duša propadneduša propadne upropadne u đubretuja verujem uverujem u budućnostu budućnost vašegbudućnost vašeg narodakumanova i kajmakčalanai kajmakčalana ponovokajmakčalana ponovo ćeponovo će seće se probuditisudbina vam jevam je uje u vlastitimu vlastitim rukamablistava budućnost ilibudućnost ili ponovoili ponovo ropstvo

Sudbina vam je u vlastitim rukama: blistava budućnost ili ponovo ropstvo!Već se to događalo, dogodiće se ponovo, u to sam siguran. Neko odlazi zato što će neko drugi doći, ponovo ću pronaći ljubav.I najdalja budućnost ima svoju budućnost, koja u sebi čuje svoje budućnosti glas.Izbori su stvar naroda. Odluka je u rukama naroda. Ako narod okrene leđa toj vatri i sprži zadnjicu, onda će taj isti narod morati da sjedi na plikovima.Moram da se ponovo priviknem na ovaj svet ili ću završiti u ludilu.I dalje imaš najlepši pogled koji u meni može probuditi hiljadu i jedan otkucaj srca, drhtaj ruku i ubrzan govor u kojem se ni sama ne snalazim.