Nema za čovjeka nikakve veće kazne od nesreće.


nema-za-ovjeka-nikakve-vee-kazne-od-nesree
latinske poslovicenemazačovjekanikakvevećekazneodnesrećenema zaza čovjekačovjeka nikakvenikakve većeveće kaznekazne odod nesrećenema za čovjekaza čovjeka nikakvečovjeka nikakve većenikakve veće kazneveće kazne odkazne od nesrećenema za čovjeka nikakveza čovjeka nikakve većečovjeka nikakve veće kaznenikakve veće kazne odveće kazne od nesrećenema za čovjeka nikakve većeza čovjeka nikakve veće kaznečovjeka nikakve veće kazne odnikakve veće kazne od nesreće

Nema veće nesreće od toga da čovek ne zna da se zadovolji onim što ima; nema većeg greha od želje za sticanjem.Nema veće štete od protraćenog vremena.Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka.Nema veće vlasti nego vlasti nad samim sobom i svojim slabostimaNema čovjeka od koga ne bismo mogli nešto nauciti.Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju ili da sasvim neutralizira , ili veoma ublaži.