Nema većih asketa od lenjih ljudi. Čega su se sve oni odrekli, u čemu sve nisu učestvovali, kakva su sve zadovoljstva sebi uskratili- samo zato što ih je mrzelo.


nema-veih-asketa-od-lenjih-ljudi-ega-su-se-sve-oni-odrekli-u-emu-sve-nisu-uestvovali-kakva-su-sve-zadovoljstva-sebi-uskratili-samo-zato-to-ih-mrzelo
duško radovićnemavećihasketaodlenjihljudiČegasusesveoniodrekličemunisuučestvovalikakvazadovoljstvasebiuskratilisamozatotoihmrzelonema većihvećih asketaasketa odod lenjihlenjih ljudiČega susu sese svesve onioni odrekliu čemučemu svesve nisunisu učestvovalikakva susu svesve zadovoljstvazadovoljstva sebisebi uskratilisamo zatozato štošto ihih jeje mrzelonema većih asketavećih asketa odasketa od lenjihod lenjih ljudiČega su sesu se svese sve onisve oni odrekliu čemu svečemu sve nisusve nisu učestvovalikakva su svesu sve zadovoljstvasve zadovoljstva sebizadovoljstva sebi uskratilisamo zato štozato što ihšto ih jeih je mrzelo

Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.Ljubim dobre, ljubim lake, neke prave a neke ne i sve su vile ma sve su kraljice i sve su nevazne na spram nje.Razumni idu sve nabolje, a nerazumni ili ostaju kako su bili, ili (što je verovatnije), ako se ne poboljšaju, a oni idu sve na gore.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve.Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi.