Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše. - Činija Citata

Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.


nema-eg-otmjenijeg-i-cjenjenijeg-od-vjernosti-vjernost-i-istina-najsvjetlija-su-savrenstva-i-darovi-ljudske-e
ciceronnemaničegotmjenijegcjenjenijegodvjernostivjernostistinanajsvjetlijasusavrenstvadaroviljudskeduenema ničegničeg otmjenijegotmjenijeg ii cjenjenijegcjenjenijeg odod vjernostivjernost ii istinaistina najsvjetlijanajsvjetlija susu savršenstvasavršenstva ii darovidarovi ljudskeljudske dušenema ničeg otmjenijegničeg otmjenijeg iotmjenijeg i cjenjenijegi cjenjenijeg odcjenjenijeg od vjernostivjernost i istinai istina najsvjetlijaistina najsvjetlija sunajsvjetlija su savršenstvasu savršenstva isavršenstva i darovii darovi ljudskedarovi ljudske dušenema ničeg otmjenijeg iničeg otmjenijeg i cjenjenijegotmjenijeg i cjenjenijeg odi cjenjenijeg od vjernostivjernost i istina najsvjetlijai istina najsvjetlija suistina najsvjetlija su savršenstvanajsvjetlija su savršenstva isu savršenstva i darovisavršenstva i darovi ljudskei darovi ljudske dušenema ničeg otmjenijeg i cjenjenijegničeg otmjenijeg i cjenjenijeg odotmjenijeg i cjenjenijeg od vjernostivjernost i istina najsvjetlija sui istina najsvjetlija su savršenstvaistina najsvjetlija su savršenstva inajsvjetlija su savršenstva i darovisu savršenstva i darovi ljudskesavršenstva i darovi ljudske duše

Nema ničeg otmenijeg i cenjenijeg od vernosti. Vernost i istina najsvetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.Vera, sloboda i prijateljstvo su osnovni imetak ljudske duše.Prodri u ljudske duše, tako ćeš videti kakve su sudije kojih se bojiš i kako oni sude samima sebi.U nevolji su ljudske duše slabe.Ako bi neko morao pogoditi sve pomisli ljudske i proreći sudbe ljudske, i objaviti svaku tajnu što zemlja krije u dubinama svojim, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao mleko nasuto u nečisti sud, od koga se mleko ukvari.Nema ničeg lepšeg nego približiti se božanstvu i na ljudsku rasu rasuti zrake.