Nema ničeg otmenijeg i cenjenijeg od vernosti. Vernost i istina najsvetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.


nema-eg-otmenijeg-i-cenjenijeg-od-vernosti-vernost-i-istina-najsvetlija-su-savrenstva-i-darovi-ljudske-e
ciceronnemaničegotmenijegcenjenijegodvernostivernostistinanajsvetlijasusavrenstvadaroviljudskeduenema ničegničeg otmenijegotmenijeg ii cenjenijegcenjenijeg odod vernostivernost ii istinaistina najsvetlijanajsvetlija susu savršenstvasavršenstva ii darovidarovi ljudskeljudske dušenema ničeg otmenijegničeg otmenijeg iotmenijeg i cenjenijegi cenjenijeg odcenjenijeg od vernostivernost i istinai istina najsvetlijaistina najsvetlija sunajsvetlija su savršenstvasu savršenstva isavršenstva i darovii darovi ljudskedarovi ljudske dušenema ničeg otmenijeg iničeg otmenijeg i cenjenijegotmenijeg i cenjenijeg odi cenjenijeg od vernostivernost i istina najsvetlijai istina najsvetlija suistina najsvetlija su savršenstvanajsvetlija su savršenstva isu savršenstva i darovisavršenstva i darovi ljudskei darovi ljudske dušenema ničeg otmenijeg i cenjenijegničeg otmenijeg i cenjenijeg odotmenijeg i cenjenijeg od vernostivernost i istina najsvetlija sui istina najsvetlija su savršenstvaistina najsvetlija su savršenstva inajsvetlija su savršenstva i darovisu savršenstva i darovi ljudskesavršenstva i darovi ljudske duše

Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.Pisac je inženjer ljudske duše.U nevolji su ljudske duše slabe.Vera, sloboda i prijateljstvo su osnovni imetak ljudske duše.Nema ničeg moćnijeg na svetu od ideje do koje je došlo samo vreme.Nema ničeg lepšeg nego približiti se božanstvu i na ljudsku rasu rasuti zrake.