Neki stari mudrac je palio sveću da nadje čoveka, danas mu ne bi bio dovoljan ni reflektor.


neki-stari-mudrac-palio-sveu-da-nadje-oveka-danas-mu-ne-bi-bio-dovoljan-reflektor
simo popovićnekistarimudracpaliosvećudanadječovekadanasmunebibiodovoljanreflektorneki staristari mudracmudrac jeje paliopalio svećusveću dada nadjenadje čovekadanas mumu nene bibi biobio dovoljandovoljan nini reflektorneki stari mudracstari mudrac jemudrac je palioje palio svećupalio sveću dasveću da nadjeda nadje čovekadanas mu nemu ne bine bi biobi bio dovoljanbio dovoljan nidovoljan ni reflektorneki stari mudrac jestari mudrac je paliomudrac je palio svećuje palio sveću dapalio sveću da nadjesveću da nadje čovekadanas mu ne bimu ne bi bione bi bio dovoljanbi bio dovoljan nibio dovoljan ni reflektorneki stari mudrac je paliostari mudrac je palio svećumudrac je palio sveću daje palio sveću da nadjepalio sveću da nadje čovekadanas mu ne bi biomu ne bi bio dovoljanne bi bio dovoljan nibi bio dovoljan ni reflektor

Onaj koji razdragano maršira u stroju uz muziku je već zaslužio moje sažaljenje. Njemu je veliki mozak dat greškom, jer bi mu i kičmeni stub bio dovoljan.Kad čovek ostane u mraku, ne traži onoga ko je ugasio sveću, nego drugu sveću.Neki ljudi su mladi i ništa više, a neki ljudi stari i ništa više, a neki ljudi ni stari ni mladi i samo to.Neki misle da nije imao srca, slučajno znam da ga je imao, mada moram priznati da mu to nije bio najkarakterističniji organ. Ipak, ne zameram što ga nije preterano forsirao.Koji me je lani bio, ni danas mi nije mio.Čovek nije ni zver ni Bog pa da je sam sebi dovoljan.