Neka misle šta hoće. Ako im je stalo toliko da se bave sa onim što ja radim, onda sam već bolja od njih.


neka-misle-hoe-ako-im-stalo-toliko-da-se-bave-onim-to-ja-radim-onda-sam-ve-bolja-od-njih
merilin monronekamisletahoćeakoimstalotolikodasebaveonimtojaradimondasamvećboljaodnjihneka mislemisle štašta hoćeako imim jeje stalostalo tolikotoliko dada sese bavebave sasa onimonim štošto jaja radimonda samsam većveć boljabolja odod njihneka misle štamisle šta hoćeako im jeim je staloje stalo tolikostalo toliko datoliko da seda se bavese bave sabave sa onimsa onim štoonim što jašto ja radimonda sam većsam već boljaveć bolja odbolja od njihneka misle šta hoćeako im je staloim je stalo tolikoje stalo toliko dastalo toliko da setoliko da se baveda se bave sase bave sa onimbave sa onim štosa onim što jaonim što ja radimonda sam već boljasam već bolja odveć bolja od njihako im je stalo tolikoim je stalo toliko daje stalo toliko da sestalo toliko da se bavetoliko da se bave sada se bave sa onimse bave sa onim štobave sa onim što jasa onim što ja radimonda sam već bolja odsam već bolja od njih

Kada već dođe do toga, pustim ih da misle šta hoće. Ako mi je dovoljno stalo da se bave onim što ja radim, samim tim sam bolja od njih.Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.A ja… Ja sam od njega samo trazila da pokaze da mu je stalo. Nista vise. Nisam trazila da mi skida zvijezde sa neba. Niti da me voli onoliko koliko sam ja ...Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja?Dragi, noge nisu toliko lepe. Ja samo znam šta da radim sa njima.Ako mi je sudbina ostavila bilo kakvu nadu da ću povratiti ugled, onda i nisam toliko zgriješio; ako su, pak, ove muke vječne, onda želim, ljubavi moja, da te vidim što prije i da umrem u tvom zagrljaju, kada nam ni bogovi koje si ti najiskrenije poštovala, ni ljudi, kojima sam ja uvijek služio nisu uzvratili zahvalnošću… O, kako sam nesretan i jadan!