Neka misle šta hoće. Ako im je stalo toliko da se bave sa onim što ja radim, onda sam već bolja od njih.


neka-misle-hoe-ako-im-stalo-toliko-da-se-bave-onim-to-ja-radim-onda-sam-ve-bolja-od-njih
merilin monronekamisletahoćeakoimstalotolikodasebaveonimtojaradimondasamvećboljaodnjihneka mislemisle štašta hoćeako imim jeje stalostalo tolikotoliko dada sese bavebave sasa onimonim štošto jaja radimonda samsam većveć boljabolja odod njihneka misle štamisle šta hoćeako im jeim je staloje stalo tolikostalo toliko datoliko da seda se bavese bave sabave sa onimsa onim štoonim što jašto ja radimonda sam većsam već boljaveć bolja odbolja od njihneka misle šta hoćeako im je staloim je stalo tolikoje stalo toliko dastalo toliko da setoliko da se baveda se bave sase bave sa onimbave sa onim štosa onim što jaonim što ja radimonda sam već boljasam već bolja odveć bolja od njihako im je stalo tolikoim je stalo toliko daje stalo toliko da sestalo toliko da se bavetoliko da se bave sada se bave sa onimse bave sa onim štobave sa onim što jasa onim što ja radimonda sam već bolja odsam već bolja od njih

Kada već dođe do toga, pustim ih da misle šta hoće. Ako mi je dovoljno stalo da se bave onim što ja radim, samim tim sam bolja od njih.Ono što ste mogli čitati o mojim religioznim uvjerenjima je, naravno, laž. Laž koja se sustavno ponavlja ! Ja ne vjerujem u osobnog Boga, i to nikada nisam poricao, već sam to svima jasno stavio na znanje. Ako ima išta u meni što se može nazvati religioznim, to je onda bezgranično divljenje nad strukturom svijeta, toliko koliko nam to naša znanost može razotkriti.Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem.Ako mi je sudbina ostavila bilo kakvu nadu da ću povratiti ugled, onda i nisam toliko zgriješio; ako su, pak, ove muke vječne, onda želim, ljubavi moja, da te vidim što prije i da umrem u tvom zagrljaju, kada nam ni bogovi koje si ti najiskrenije poštovala, ni ljudi, kojima sam ja uvijek služio nisu uzvratili zahvalnošću… O, kako sam nesretan i jadan!Dragi, noge nisu toliko lepe. Ja samo znam šta da radim sa njima.Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina.