Ne znam da li veš koji se pere na 30C, sme da se suši na 40C?


ne-znam-da-li-ve-koji-se-pere-na-30c-sme-da-se-sui-na-40c
neznamdalivekojiseperena30csmesui40cne znamznam dada lili vešveš kojikoji sese perepere nana 30csme dada sese sušisuši nana 40cne znam daznam da lida li vešli veš kojiveš koji sekoji se perese pere napere na 30csme da seda se sušise suši nasuši na 40cne znam da liznam da li vešda li veš kojili veš koji seveš koji se perekoji se pere nase pere na 30csme da se sušida se suši nase suši na 40cne znam da li vešznam da li veš kojida li veš koji seli veš koji se pereveš koji se pere nakoji se pere na 30csme da se suši nada se suši na 40c

Znam da mrzis utorke, znam da izbegavaš lokve na cesti. A znaš li ti da se neke pobede dobijaju na juriš.Zaboravi na ‘posao’. Zaboravi na to da li ima posla. Zaboravi standardnu rutinu: Imate li neki posao za mene? Skoncentriši se samo na to šta možeš da daš.Ne znam da li će kubanska revolucija preživjeti ili neće. Ukoliko ne preživi, nemojte me tražiti među izbjeglicama u ambasadama. Jednom sam to već iskusio i nikada to više neću ponoviti. Izaći ću sa automatom u rukama na barikade i boriću se do kraja.Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine.Jednom sam ja, Čuang Ce, sanjao da sam leptir. Lepršajući naokolo, srećan i veseo, radio sam šta mi se prohte. Ne bejah svestan da sam Čuang Ce. Odjednom, probudih se, i gle, ponovo bejah Čuang Ce. Sada ne znam jesam li čovek koji je sanjao da je leptir, ili leptir koji sanja da je čovek? Između čoveka i leptira mora postojati razlika! To je ono što se naziva preobražaj stvari.Fejsu naš, koji si na netu, da se sveti ime Tvoje, da bude volja tvoja na Mozili kao i na Guglu. Chat naš nasušni daj nam danas i oprosti nam notifikejšne na ...