Ne učiniti ništa je isto ponekad dobar lek.


ne-uiniti-isto-ponekad-dobar-lek
hipokratneučinitinitaistoponekaddobarlekne učinitiučiniti ništaništa jeje istoisto ponekadponekad dobardobar lekne učiniti ništaučiniti ništa jeništa je istoje isto ponekadisto ponekad dobarponekad dobar lekne učiniti ništa jeučiniti ništa je istoništa je isto ponekadje isto ponekad dobaristo ponekad dobar lekne učiniti ništa je istoučiniti ništa je isto ponekadništa je isto ponekad dobarje isto ponekad dobar lek

Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Preterati je isto tako loše kao i ne učiniti dovoljno.Nepokretna reč brzo iscrpi svoj smisao. Opsesija budućnošću ponekad je dobar način da se prespava sadašnjost.Ni dobar ni zao nije svijet! A čovjek isto tako.Dobra volja ako nije prosvijećena, može učiniti isto toliko zla, koliko i samo zlo.Usta se ponekad često smeju, a da srce o tome ništa ne zna!